ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Department of Agricultural Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
pratueng
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์
Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D.
  |  7100, 3529
 
 
atit Pimpan2017
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ  ปรืองาม
Artit Phuangsombut, D.Eng. Asst.Prof.Pimpan Pruengam, Ph.D.
| 7106   |  7101
 
 
siwalak
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์
Asst. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D.
| 7101
 
 
anupan wanrut watcharapol sirisak
รศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม ผศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ อ.ดร.ศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล
Assoc.Prof. Anupun Terdwongworakul,
Ph.D.
Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim,
Ph.D.
Asst. Prof. Watcharapol Chayaprasert,
Ph.D.
Sirisak Chidkiattipol, D.Eng.
  |  7534   |  3532   |  3511   |  3513
       
nonglak kaewkarn supachai sirinart
อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ ผศ.ดร.แก้วกานต์  พวงสมบัติ อ.ศุภชัย  กุลมุติวัฒน์ ผศ.ดร.สิรินาฏ  น้อยพิทักษ์
Nonglak Lekrungroenggid Asst.Prof.Kaewkarn Phuangsombut,
D.Eng.
Supachai Kulmutiwat Asst.Prof.Sirinad Noypitak, D.Eng.
  |  3530 | 3531 | 7101   |  7533
       
pawin      
อ.ดร.ภวินท์  ธัญภัทรานนท์      
Pawin Thanpattranon, Ph.D.      
| 7102      
       

เจ้าหน้าที่
       
aroonrut pirada    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
น.ส.อรุณรัตน์  บุญปองหา น.ส.พีรดา  แจ้งศรี    
Miss Arunrat Bunpongha Miss Peerada Jangsri    
| 7101 | 7101    
       
 sakda wichai prasertsak  
 ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน นักวิจัย  
 นายศักดา  จันทร์ทอง นายวิชัย  หมอยาดี นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์  
Mr. Sakda Chanthong  Mr. Wichai Moyadee Mr.Prasertsak Pakdeewong  
  |  7101    |  7101   |  7101  
       
sumphun manat    
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 พนักงานผลิตทดลอง ส 2    
นายสัมพันธ์  โสนุช นายมานัส สามฉิมโฉม    
Mr. Sumphan Sonooch Mr. Manus Samchimchom    
  |  7101   |  7101    
       

 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
       
พ.ศ. 2562      
sontaya sanya    
นายสนธยา  จันทร์ละออ
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
เกษียณอายุราชการ
นายสัญญา  โอฬารตรีรัตน์
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 2
เกษียณอายุราชการ
   
       
พ.ศ. 2561      
ngaingam  narongaoon  choochai  suphot
อ.ง่ายงาม  ประจวบวัน
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออก
 นายณรงค์  อุ่นคง
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
 นายชูชัย  ชุมพงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
เกษียณอายุราชการ
 นายสุพจน์  วางมูล
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2560      
wicha      
รศ.วิชา  หมั่นทำการ
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
bharata  panuwit 55Somyot2  55Tanya2 
ผศ.ภรต  กุญชร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายภาณุวิทย์ ทองสุข
ตำแหน่ง: ช่างไม้
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
       
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
 54Prasan2 53Mongkol2  53Thongyoi2 53La-Ong2 
นายประสาร รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายทองย้อย ระงับเหตุ
ตำแหน่ง: ช่างเหล็ก
เกษียณอายุราชการ 
นางละออง รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: คนสวน
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  
Apichart 51Bandit3  51Siri2
 
รศ.ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2550  
 50Kanoksak2  50Chairat2  50Twal2  
ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยมหิดล
นายชัยรัตน์ รางแดง
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์ ชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายถวัล ประสบเนตร
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2543  
47Banshaw 43Ak-karadetch 150x200 43Somsak  
รศ.พันธ์ุ ช. พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 รศ.อัครเดช อรรถจินดา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.สมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 
       
       
Kamnual 150x200 ApichartA Boonsom Nuakrak 150x200
รศ.คำนวณ ตั้นพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
 รศ.บุญสม สุวชิรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.นึกรัก พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
       
Scroll to top