ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Department of Agricultural Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
watcharapol
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ผศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ
Asst. Prof. Watcharapol Chayaprasert, Ph.D.
  |  7100
 
Pimpan2017 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
อ.ดร.พิมพ์พรรณ  ปรืองาม
Pimpan Pruengam, Ph.D.
  |  7101
 
sirinart
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สิรินาฏ  น้อยพิทักษ์
Sirinad Noypitak, D.Eng.
  |  7533
 
anupan siwalak pratueng wanrut
รศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล ผศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Anupun Terdwongworakul, Ph.D. Asst. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D. Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
  |  7534 | 7101   |  3529   |  3532
       
sirisak nonglak ngaingam kaewkarn
อ.ดร.ศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ อ.ง่ายงาม  ประจวบวัน อ.ดร.แก้วกานต์  พวงสมบัติ
Sirisak Chidkiattipol, D.Eng. Nonglak Lekrungroenggid Ngaingam Prajuabwan Kaewkarn Phuangsombut, D.Eng.
  |  3513   |  3530 | 7104 | 3531
       
supachai pawin atit  
อ.ศุภชัย  กุลมุติวัฒน์ อ.ดร.ภวินท์  ธัญภัทรานนท์ อ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ  
Supachai Kulmutiwat Pawin Thanpattranon, Ph.D. Artit Phuangsombut, D.Eng.  
| 7101 | 7102 | 7106  
       

เจ้าหน้าที่
       
aroonrut pirada choochai narongaoon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
น.ส.อรุณรัตน์  บุญปองหา น.ส.พีรดา  แจ้งศรี นายชูชัย  ชุมพงศ์ นายณรงค์  อุ่นคง
Miss Arunrat Bunpongha Miss Peerada Jangsri Mr. Choochai Chompong Mr. Narong Oonkong
| 7101 | 7101 | 7101 | 3514
       
suphot sakda  wichai  prasertsak
ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน นักวิจัย
นายสุพจน์  วางมูล นายศักดา  จันทร์ทอง นายวิชัย  หมอยาดี นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์
Mr. Suphot Wangmoon Mr. Sakda Chanthong Mr. Wichai Moyadee Mr.Prasertsak Pakdeewong 
  |  7101   |  7101   |  7101   |  7101
       
sumphun sontaya sanya manat
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 2 พนักงานผลิตทดลอง ส 2
นายสัมพันธ์  โสนุช นายสนธยา  จันทร์ละออ นายสัญญา  โอฬารตรีรัตน์  นายมานัส สามฉิมโฉม
Mr. Sumphan Sonooch Mr. Sontaya Junla-aor Mr. Sunya Orantreerat  Mr. Manus Samchimchom
  |  7101   |  7101   |  7101   |  7101
       

  
 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 พ.ศ. 2560      
wicha      
รศ.วิชา  หมั่นทำการ      
 ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
bharata  panuwit 55Somyot2  55Tanya2 
ผศ.ภรต  กุญชร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายภาณุวิทย์ ทองสุข
ตำแหน่ง: ช่างไม้
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
       
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
 54Prasan2 53Mongkol2  53Thongyoi2 53La-Ong2 
นายประสาร รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายทองย้อย ระงับเหตุ
ตำแหน่ง: ช่างเหล็ก
เกษียณอายุราชการ 
นางละออง รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: คนสวน
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  
Apichart 51Bandit3  51Siri2
 
รศ.ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2550  
 50Kanoksak2  50Chairat2  50Twal2  
ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยมหิดล
นายชัยรัตน์ รางแดง
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
นายถวัล ประสบเนตร
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2547      
47Banshaw2      
รศ.พันธ์ ช. พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
Scroll to top