ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Department of Agricultural Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
pratueng
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์
Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D.
  |  7100, 3529
 
 
atit Pimpan2017
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ อ.ดร.พิมพ์พรรณ  ปรืองาม
Artit Phuangsombut, D.Eng. Pimpan Pruengam, Ph.D.
| 7106   |  7101
 
 
sirinart
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.สิรินาฏ  น้อยพิทักษ์
Asst.Prof.Sirinad Noypitak, D.Eng.
  |  7533
 
 
anupan siwalak wanrut watcharapol
รศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล ผศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม ผศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ
Assoc. Prof. Anupun Terdwongworakul, Ph.D. Asst. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D. Asst. Prof. Watcharapol Chayaprasert, Ph.D.
  |  7534 | 7101   |  3532   |  3511
       
sirisak nonglak kaewkarn supachai
อ.ดร.ศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ อ.ดร.แก้วกานต์  พวงสมบัติ อ.ศุภชัย  กุลมุติวัฒน์
Sirisak Chidkiattipol, D.Eng. Nonglak Lekrungroenggid Kaewkarn Phuangsombut, D.Eng. Supachai Kulmutiwat
  |  3513   |  3530 | 3531 | 7101
       
pawin      
อ.ดร.ภวินท์  ธัญภัทรานนท์      
Pawin Thanpattranon, Ph.D.      
| 7102      
       

เจ้าหน้าที่
       
aroonrut pirada    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
น.ส.อรุณรัตน์  บุญปองหา น.ส.พีรดา  แจ้งศรี    
Miss Arunrat Bunpongha Miss Peerada Jangsri    
| 7101 | 7101    
       
 sakda wichai prasertsak  
 ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน นักวิจัย  
 นายศักดา  จันทร์ทอง นายวิชัย  หมอยาดี นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์  
Mr. Sakda Chanthong  Mr. Wichai Moyadee Mr.Prasertsak Pakdeewong  
  |  7101    |  7101   |  7101  
       
sumphun sontaya sanya manat
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 2
พนักงานผลิตทดลอง ส 2
นายสัมพันธ์  โสนุช นายสนธยา  จันทร์ละออ นายสัญญา  โอฬารตรีรัตน์  นายมานัส สามฉิมโฉม
Mr. Sumphan Sonooch Mr. Sontaya Junla-aor Mr. Sunya Orantreerat  Mr. Manus Samchimchom
  |  7101   |  7101   |  7101   |  7101
       

 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
พ.ศ. 2561      
ngaingam  narongaoon  choochai  suphot
อ.ง่ายงาม  ประจวบวัน  นายณรงค์  อุ่นคง  นายชูชัย  ชุมพงศ์  นายสุพจน์  วางมูล
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออก
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
เกษียณอายุราชการ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2560      
wicha      
รศ.วิชา  หมั่นทำการ      
 ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
bharata  panuwit 55Somyot2  55Tanya2 
ผศ.ภรต  กุญชร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายภาณุวิทย์ ทองสุข
ตำแหน่ง: ช่างไม้
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
       
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
 54Prasan2 53Mongkol2  53Thongyoi2 53La-Ong2 
นายประสาร รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เกษียณอายุราชการ 
รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายทองย้อย ระงับเหตุ
ตำแหน่ง: ช่างเหล็ก
เกษียณอายุราชการ 
นางละออง รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง: คนสวน
เกษียณอายุราชการ
       
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551  
Apichart 51Bandit3  51Siri2
 
รศ.ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2550  
 50Kanoksak2  50Chairat2  50Twal2  
ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
ตำแหน่ง: อาจารย์
โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยมหิดล
นายชัยรัตน์ รางแดง
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์ ชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายถวัล ประสบเนตร
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องยนต์
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2543  
47Banshaw 43Ak-karadetch 150x200 43Somsak  
รศ.พันธ์ุ ช. พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 รศ.อัครเดช อรรถจินดา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.สมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 
       
       
Kamnual 150x200 ApichartA Boonsom Nuakrak 150x200
รศ.คำนวณ ตั้นพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ 
 รศ.บุญสม สุวชิรัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
อ.นึกรัก พหลโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
       
Scroll to top