ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Department of Irrigation Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
nimit
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat
 
Wisuwat 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.ดร.วิษุวัฒก์   แต้สมบัติ
Asst. Prof. Wisuwat Taesombat, D.Eng.
 
 
warawut
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รศ.ดร.วราวุธ   วุฒิวณิชย์
Assoc. Prof. Varawoot Vudthivanich, Ph.D.
   
 
 
buncha akekasit boonma pongsatorn
รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน รศ.ดร.เอกสิทธิ์   โฆสิตสกุลชัย ผศ.บุญมา   ป้านประดิษฐ์ ผศ.ดร.พงศธร   โสภาพันธุ์
Assoc. Prof. Bancha Kwanyuen, Ph.D. Assoc. Prof. Ekasit Kositsakulchai, Ph.D. Asst. Prof. Boonma Panpradist Asst. Prof. Pongsatorn Sopaphan, Dr.Agr.
       
somchai nitirut chaiphong jirakarn
ผศ.ดร.สมชาย   ดอนเจดีย์ ผศ.ดร.นิธิรัชต์  สงวนเดือน อ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.จิระกานต์  ศิริวิชญ์ไมตรี
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Asst. Prof. Nitirach Sanguanduan, Ph.D. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Chirakarn Sirivitmaitrie, Ph.D.
       
tandorn chupan Jutithep Ketvara
อ.ธัญดร   ออกวะลา อ.ชูพันธุ์  ชมภูจันทร์ อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค
Tahndonn Okwala Chuphan Chompuchan Jutithep Vongphet, Ph.D. Ketvara Sittichok, Ph.D.
       
       

เจ้าหน้าที่
       
laksana Mean roongroj   rawee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
น.ส.ลักษณา  ทรัพย์เย็น น.ส.สุกัญญา พิมพ์ภูลาด นายรุ่งโรจน์   ระยับพันธุ์ นายระวี   อยู่สำราญ
Miss Luksana Sapyen Miss Sukanya Pimpulard Mr. Rungroj Rayabphand Mr. Rawee Yoosamran
       
tanakorn 150x200  chalong sutep wichean
ช่างเทคนิค พนักงานทั่วไป พนักงานเกษตรพื้นฐาน  พนักงานประจำห้องทดลอง
นายธนกร   ทองดอนใหม่ นายฉลอง   มาตรทอง นายสุเทพ   ทองดอนพุ่ม นายวิเชียร   อี้พุก
Mr. Thanakorn Thongdonmai Mr. Chalong Marthong Mr. Sutep Thongdonpum Mr. Vichean Epuk
       
       

ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557
yuttana surapol warawut Sangad

อ.ดร.ยุทธนา   ตาละลักษมณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ

นายสุรพล เจริญชีพ
ตำแหน่ง: ช่างปูน
เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 นายสงัด พูลศรี
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555  
Jamlong  santi  55Somsak2
 
นายจำลอง บุตรทสี
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
เกษียณอายุราชการ
รศ.สันติ ทองพำนัก
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 นายสมศักดิ์ โรจนวิบูลย์
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2552    
 Jesada  Montri Sompong  
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
รศ.มนตรี ค้ำชู
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายสมพงษ์ พึ่งศิลป์
ตำแหน่ง:
เกษียณอายุราชการ
 
       
       
Scroll to top