ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Department of Irrigation Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
nimit
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat
| 7200, 7205
 
Wisuwat 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.ดร.วิษุวัฒก์   แต้สมบัติ
Asst. Prof. Wisuwat Taesombat, D.Eng.
| 7209
 
 
warawut
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รศ.ดร.วราวุธ   วุฒิวณิชย์
Assoc. Prof. Varawoot Vudthivanich, Ph.D.
   
 
 
buncha akekasit boonma pongsatorn
รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน รศ.ดร.เอกสิทธิ์   โฆสิตสกุลชัย ผศ.บุญมา   ป้านประดิษฐ์ ผศ.ดร.พงศธร   โสภาพันธุ์
Assoc. Prof. Bancha Kwanyuen, Ph.D. Assoc. Prof. Ekasit Kositsakulchai, Ph.D. Asst. Prof. Boonma Panpradist Asst. Prof. Pongsatorn Sopaphan, Dr.Agr.
  | 7213 | 7216  | 3525  | 7127 
       
somchai nitirut chaiphong jirakarn
ผศ.ดร.สมชาย   ดอนเจดีย์ ผศ.ดร.นิธิรัชต์  สงวนเดือน อ.ดร.ไชยาพงษ์  เทพประสิทธิ์ ผศ.ดร.จิระกานต์  ศิริวิชญ์ไมตรี
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Asst. Prof. Nitirach Sanguanduan, Ph.D. Chaiyapong Thepprasit, D.Eng. Asst. Prof. Chirakarn Sirivitmaitrie, Ph.D.
| 7204   | 7223 | 7206  | 7217 
       
tandorn chupan Jutithep Ketvara
อ.ธัญดร   ออกวะลา อ.ชูพันธุ์  ชมภูจันทร์ อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค
Tahndonn Okwala Chuphan Chompuchan Jutithep Vongphet, Ph.D. Ketvara Sittichok, Ph.D.
  | 7214 | 7215  | 7224  | 7225 
       
Chaisri 150x200  Songsak 150x200     
รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย    
Assoc. Prof. Chaisri Suksaroj, Dr.Ing. Songsak Puttrawutichai, Ph.D.    
  | 7226   |  7211    
       

เจ้าหน้าที่
       
laksana Mean roongroj   rawee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ลักษณา  ทรัพย์เย็น น.ส.สุกัญญา พิมพ์ภูลาด นายรุ่งโรจน์   ระยับพันธุ์ นายระวี   อยู่สำราญ
Miss Luksana Sapyen Miss Sukanya Pimpulard Mr. Rungroj Rayabphand Mr. Rawee Yoosamran
  | 7201 | 7202 | 7212  | 7212 
       
tanakorn 150x200  chalong sutep wichean
ช่างเทคนิค พนักงานทั่วไป บ 2
พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 2
 พนักงานประจำห้องทดลอง ส 2
นายธนกร   ทองดอนใหม่ นายฉลอง   มาตรทอง นายสุเทพ   ทองดอนพุ่ม นายวิเชียร   อี้พุก
Mr. Thanakorn Thongdonmai Mr. Chalong Marthong Mr. Sutep Thongdonpum Mr. Vichean Epuk
 |  7201   |  7201   | 7201   |  7201
       

ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557
yuttana surapol warawut Sangad

อ.ดร.ยุทธนา   ตาละลักษมณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ

นายสุรพล เจริญชีพ
ตำแหน่ง: ช่างปูน
เกษียณอายุราชการ
รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
 นายสงัด พูลศรี
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555  
Jamlong  santi  55Somsak2
 
นายจำลอง บุตรทสี
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
เกษียณอายุราชการ
รศ.สันติ ทองพำนัก
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 นายสมศักดิ์ โรจนวิบูลย์
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ
เกษียณอายุราชการ
 
       
 พ.ศ. 2552    
 Jesada  Montri Sompong  
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
รศ.มนตรี ค้ำชู
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
นายสมพงษ์ พึ่งศิลป์
ตำแหน่ง: ช่างไม้
เกษียณอายุราชการ
 
       
       
Scroll to top