ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
Department of Food Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Amorndej exc2
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ผศ.อมรเดช    พุทธิพิพัฒน์ขจร
Asst. Prof. Amorndej Puttipipatkajorn
   |  7300, 7305
 
sukanya
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ผศ.ดร.สุกัญญา   วิชชุกิจ
Asst. Prof. Sukanya Wichchukit, Ph.D.
  |  7307
     
 
Rungsinee chaow monthip ronnarit
รศ.ดร.รังสินี  โสธรวิทย์ รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์ รศ.ดร.มนต์ทิพย์   ช่ำชอง ผศ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ
Assoc.Prof. Rungsinee Sothornvit, Ph.D. Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng. Assoc. Prof. Montip Chamchong, Ph.D. Asst. Prof. Ronnarit Rittiron, Ph.D.
  |  7304   |  7311   |  7312   |  7306
       
Kopsak 150x200 wongphaka solos sayoomporn
ผศ.ดร.กอบศักดิ์  กาญจนาพงศ์กุล อ.ดร.วงศ์ผกา   วงศ์รัตน์ อ.โสฬส   จิวานุวงศ์ อ.สยุมพร รัตนพันธ์
Asst.Prof.Kobsak Kanjanapongkul, Ph.D. Wongphaka Wongrat, Ph.D. Solos Jivanuwong Sayumporn Rattanapan
  |  7313   |  7303   |  7310   |  7318
       
malada thitiphong Kritsanun Aungkana 150x200 
ผศ.เมลดา   เฟื่องฟู อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง อ.ดร.อังคณา อ.สุวรรณ
Asst. Prof. Maelada Fuengfoo Thitipong Phothisoot Kritsanun Malithong, Ph.D. Aungkana Orsuwan, Ph.D.
  |  7308   |  7302   |  7315  |  7314 
   

 

 

 

เจ้าหน้าที่
       
wanwisa Who  yongyut   knittha
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง   นายยงยุทธ  พลับจะโปะ น.ส.คนิจฐา  บุญเฟื่อง
Miss Wanwisa Jaitrong   Mr. Yongyut Plubjapoa Miss Kanitta Boonfueng
  |  7301 |  7301   |  7316   |  7316
       
wuttichai piya ubon  
ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค พนักงานสถานที่  
นายวุฒิชัย   พูลลาภวิวัฒน์ นายปิยะ  รอดเทศ นางอุบล  พรมชาติ  
Mr. Wuttichai Phunlapwiwat Mr. Piya Rondthet Mrs. Oubon Phommachart  
  |  7317   | 7319   |  7301  

    
       
ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก 
 
พ.ศ. 2562      
yupin      
นางยุพิน เจนจริยโกศล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
     
       
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2556     
worasak 56Prapasri     
อ.ดร.วรศักดิ์   สมตน
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ
รศ.ประภาศรี   สิงห์รัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
   
       
       
       
       
       
Scroll to top