ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Department of Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
Bunpoat2017 HDept
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.บรรพต  กุลสุวรรณ
Asst.Prof.Bunpoat Kunsuwan
 |  7400, 7428
 
kamol charinee2018
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า ผศ.ดร.ชารินี  ลิ้มสวัสดิ์
Asst.Prof. Kamol Amornfa, D.Eng. Asst.Prof.Charinee Limsawasd, Ph.D.
  |  7412   |  7411
   
warakorn
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง
Assoc. Prof. Warakorn Mairaing, Ph.D.
 
       
wichai sonchai pongpawan panatda
รศ.ดร.วิชัย   กิจวัทวรเวทย์ อ.ดร.สมชาย   ประยงค์พันธ์ ผศ.พงษ์ภวัลย์  ภัทรประภานันท์ ผศ.ดร.ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน์
Assoc. Prof. Wichai Kijawatworawet, D.Eng. Somchai Prayongphan, D.Eng. Asst. Prof. Pongpawan Pattaraprapanan Asst. Prof. Panatda Kasikitwiwat, Ph.D.
  |  7409   |  7417   |  7408   |  7416
(ต่ออายุราชการ)      
       
nuntawat nipawan sirunya 02 krissana
ผศ.ดร.นันทวัฒน์   ขมหวาน อ.ดร.นิภาวรรณ   กุลสุวรรณ ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ
Asst. Prof. Nantawat Khomwan, Ph.D. Nipawan Kunsuwan, Ph.D. Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng. Asst.Prof.Krissana Jantarachot
  |  7415   |  7429   |  7418   |  7410
       
natee chainupong Karun 150x200 
 
ผศ.ดร.นที   อธิกคุณากร อ.ชิษณุพงศ์  สุธัมมะ อ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ  
Asst.Prof.Nathee Athigakunagorn, Ph.D. Chisanuphong Suthumma Karun Klaycham, Ph.D.  
  |  7413   |  7427  
       

เจ้าหน้าที่
       
supicha suparnee  tiraporn   sriwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุพิชฌาย์   ธรรมลังกา น.ส.สุปราณี  ปุยะพันธ์ น.ส.ฐิราภร สมรรถนาวิน น.ส.ศรีวรรณ   น่วมปฐม
Mrs. Supitcha Thamlangka Miss Supranee Puyaphan Miss Tiraporn Samattanawin Miss Sriwan Naumphathom
   |  7404   |  7403    |  7402    |  7401
       
Phattharhawipa 150x200 Anupon 150x200 panarit  wilai 
วิศวกร วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวภัทรวิภา บุญจันทร์ นายอนุพนธ์ แต่สกุล นายพนาฤทธิ์  จันทร์ทอง นางสาววิลัย ปู่น้อย
Miss Phattharhawipa Boonchan Mr. Anupon Taesakul Mr. Phanarit Chanthong Miss Virai Poonoi
  | 7401   | 7401   |  7401   | 7401
       

       
 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก   
       
พ.ศ. 2560      
wichai      
รศ.ดร.วิชัย   กิจวัทวรเวทย์      
ตำแหน่ง: อาจารย์
เกษียณอายุราชการ
     
       
       
พ.ศ. 2558      
58Charn 58Kanitpan 58suthep  
นายชาญ ดีไสว
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายคณิตพันธุ์ สิทธิเทศานนท์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายสุเทพ ภูมี
ตำแหน่ง: พนักงานผลิตทดลอง
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2551    
51Boonyarit 51Supaporn    
 ผศ.บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ
ผศ.สุภาพร แจ่มเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ
   
       
Scroll to top