ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Department of Civil Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
kamol
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า
Asst.Prof. Kamol Amornfa, D.Eng.
 
banpot
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และประธานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ (วศ.โยธา)
อ.บรรพต  กุลสุวรรณ
Bunpoat Kunsuwan
 
warakorn
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง
Assoc. Prof. Warakorn Mairaing, Ph.D.
 
       
wichai sonchai pongpawan panatda
รศ.ดร.วิชัย   กิจวัทวรเวทย์ อ.ดร.สมชาย   ประยงค์พันธ์ ผศ.พงษ์ภวัลย์  ภัทรประภานันท์ ผศ.ดร.ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน์
Assoc. Prof. Wichai Kijawatworawet, D.Eng. Somchai Prayongphan, D.Eng. Asst. Prof. Pongpawan Pattaraprapanan Asst. Prof. Panatda Kasikitwiwat, Ph.D.
       
nuntawat nipawan sirunya 02 charinee
ผศ.ดร.นันทวัฒน์   ขมหวาน อ.ดร.นิภาวรรณ   กุลสุวรรณ ผศ.ดร.สิรัญญา  ทองชาติ อ.ดร.ชารินี  ลิ้มสวัสดิ์
Asst. Prof. Nantawat Khomwan, Ph.D. Nipawan Kunsuwan, Ph.D. Asst. Prof. Siranya Thongchart, D.Eng. Charinee Limsawasd, Ph.D.
       
krissana chainupong natee   
อ.กฤษณะ จันทรโชติ อ.ชิษณุพงศ์  สุธัมมะ อ.ดร.นที   อธิกคุณากร   
Krissana Jantarachot Chisanuphong Suthumma  Nathee Athigakunagorn, Ph.D.  
       

เจ้าหน้าที่
       
supicha suparnee  tiraporn   sriwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสุพิชฌาย์   ธรรมลังกา น.ส.สุปราณี  ปุยะพันธ์ น.ส.ฐิราภร สมรรถนาวิน น.ส.ศรีวรรณ   น่วมปฐม
Missis Supitcha Thamlangka Miss Supranee Puyaphan Miss Tiraporn Samattanawin Miss Sriwan Naumphathom
       
Phattharhawipa 150x200 Who panarit  wilai 
วิศวกร วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวภัทรวิภา บุญจันทร์   นายพนาฤทธิ์  จันทร์ทอง นางสาววิลัย ปู่น้อย
Miss Phattharhawipa Boonchan   Mr. Phanarit Chanthong Miss Virai Poonoi
       

       
 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก   
       
พ.ศ. 2558      
58Charn 58Kanitpan 58suthep  
นายชาญ ดีไสว
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายคณิตพันธุ์ สิทธิเทศานนท์
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
นายสุเทพ ภูมี
ตำแหน่ง: พนักงานผลิตทดลอง
เกษียณอายุราชการ
 
       
พ.ศ. 2551    
51Boonyarit 51Supaporn    
 ผศ.บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ
ผศ.สุภาพร แจ่มเจริญ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ลาออกจากราชการ
   
       
Scroll to top