ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Pichet
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.พิเชษฐ์  สืบสายพรหม
Pichet Suebsaiprom, Ph.D.
   |  7523
 
parichat
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร
Parichat Sermwuthisarn, Ph.D.
   |  7522
 
       
amornrit thitipong chakkrit siwadol
ผศ.ดร.อมรฤทธิ์   พุทธิพิพัฒน์ขจร ผศ.ดร.ฐิติพงษ์   สถิรเมธีกุล อ.ดร.จักกริช   พฤษการ อ.ดร.ศิวดล  เสถียรพัฒนากูล
Asst. Prof. Amornrit Puttipipatkajorn, Ph.D. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Chakkrit Preuksakarn, Ph.D. Siwadol Sateanpattanakul, Ph.D.
   |  7525    |  7529
       
nutchanat Kairat seksan Anumat
ผศ.นุชนาฎ   สัตยากวี อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ อ.เสกสรรค์  มธุลาภรังสรรค์ อ.อนุมัติ  อิงคนินันท์
Asst. Prof. Nutchanat Sattayakawee Kairat Jeroenrat, Ph.D. Seksan Mathulaprangsan Anumat Engkaninan
   |  7524      
       
boonyarat duangpen
 

 
อ.ดร.บุญรัตน์  เผดิมรอด อ.ดร.ดวงเพ็ญ  เจตน์พิพัฒนพงษ์    
Boonyarat Phadermrod, Ph.D. Duangpen Jetpipattanapong, Ph.D.    
       
       

เจ้าหน้าที่
       
jutatip sasitorn  monthicha aekkalak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิศวกร
น.ส.จุฑาทิพย์  ทรัพย์ฤทธา น.ส.ศศิธร   ชลรัตน์อมฤต น.ส.มณฑิชา นุชชา นายเอกลักษณ์  เรืองศรี
Miss Jutatip Subrittra Miss Sasitorn Chonratammarit Miss Monticha Nuchcha Mr. Aekkalux Reungsri
   |  7523    |  7527 7523    |  7527
       
 Nanthis 150x200

 

 

   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์      
นายนันทิศ บุญมี      
Mr. Nanthis Boonme      
 7527      
       

ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล
Digital Agriculture Technology Initiative Research Center (DATIC)
       
varunya
อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา
Varunya Attasena, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
  |  7528
       
1Paweena 2Napasiri 3Attachai 4Manisa
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์
นางสาวปวีณา ฉายอรุณ นางสาวนภาศิริ ศรีปรีเปรม นายอรรถชัย บุญเหล็ง นางสาวมณิศา พุ่มนวล
Miss Paweena Chaiaroon Miss Napasiri Sripreeprem Mr. Attachai Boonleng Miss Manisa Pumnaul

 


 

ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 
พ.ศ. 2553      
53Chartchai2      
ผศ.ชาติชาย ยมะคุปต์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
     
Scroll to top