ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Pichet
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.พิเชษฐ์  สืบสายพรหม
Pichet Suebsaiprom, Ph.D.
   |  7523
 
seksan
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
Seksan Mathulaprangsan, Ph.D.
  |  7523
 
       
amornrit thitipong chakkrit nutchanat
ผศ.ดร.อมรฤทธิ์   พุทธิพิพัฒน์ขจร ผศ.ดร.ฐิติพงษ์   สถิรเมธีกุล อ.ดร.จักกริช พฤษการ ผศ.นุชนาฎ   สัตยากวี
Asst. Prof. Amornrit Puttipipatkajorn, Ph.D. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Chakkrit Preuksakarn, Ph.D. Asst. Prof. Nutchanat Sattayakawee
   |  7525    |  7529   |
7522, 7526, 7528 ต่อ 12
  |  7524
       
siwadol Anumat varunya boonyarat
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์ อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา อ.ดร.บุญรัตน์  เผดิมรอด
Siwadol Sateanpattanakul, Ph.D. Mr.Anumat Engkaninan Varunya Attasena, Ph.D. Boonyarat Phadermrod, Ph.D.
  |
7522, 7526, 7528 ต่อ 14
  |  7523   |  7528   |
7522, 7526, 7528 ต่อ 16
       
  Kairat duangpen  
  อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ อ.ดร.ดวงเพ็ญ  เจตน์พิพัฒนพงษ์   
  Kairat Jeroenrat, Ph.D. Duangpen Jetpipattanapong, Ph.D.   
    |  7522, 7526, 7528 ต่อ 11

  |
7522, 7526, 7528 ต่อ 15

 
       

เจ้าหน้าที่
       
jutatip sasitorn monthicha   aekkalak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิศวกร
น.ส.จุฑาทิพย์  ทรัพย์ฤทธา น.ส.ศศิธร   ชลรัตน์อมฤต น.ส.มณฑิชา กิจสมสาตร์ นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
Miss Jutatip Subrittra Miss Sasitorn Chonratammarit Miss Monticha Kidsomsad Mr.Aekkalux Reungsri
   |  7523    |  7527   |  7523   |  7527 
       
 Sorapong

 

 

   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์      
นายสรพงษ์ เกตุศิริ      
Mr.Sorapong Ketsiri      
  |  7527      
       

ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 
พ.ศ. 2553      
53Chartchai2      
ผศ.ชาติชาย ยมะคุปต์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
     
Scroll to top