ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Pichet
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.พิเชษฐ์  สืบสายพรหม
Pichet Suebsaiprom, Ph.D.
   |  7523
 
Kairat
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์
Kairat Jeroenrat, Ph.D.
  |  7522, 7526, 7528 ต่อ 11
 
       
amornrit thitipong chakkrit nutchanat
ผศ.ดร.อมรฤทธิ์   พุทธิพิพัฒน์ขจร ผศ.ดร.ฐิติพงษ์   สถิรเมธีกุล อ.ดร.จักกริช พฤษการ ผศ.นุชนาฎ   สัตยากวี
Asst. Prof. Amornrit Puttipipatkajorn, Ph.D. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Chakkrit Preuksakarn, Ph.D. Asst. Prof. Nutchanat Sattayakawee
   |  7525    |  7529   |
7522, 7526, 7528 ต่อ 12
  |  7524
       
siwadol seksan Anumat varunya
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์ อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา
Siwadol Sateanpattanakul, Ph.D. Mr.Seksan Mathulaprangsan Mr.Anumat Engkaninan Varunya Attasena, Ph.D.
  |
7522, 7526, 7528 ต่อ 14
  |  7523   |  7523   |  7528
       
boonyarat duangpen parichat   
อ.ดร.บุญรัตน์  เผดิมรอด อ.ดร.ดวงเพ็ญ  เจตน์พิพัฒนพงษ์ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร   
Boonyarat Phadermrod, Ph.D. Duangpen Jetpipattanapong, Ph.D.  Parichat Sermwuthisarn, Ph.D.  
   |
7522, 7526, 7528 ต่อ 16
  |
7522, 7526, 7528 ต่อ 15

  |
7522, 7526, 7528 ต่อ 13 

 
       

เจ้าหน้าที่
       
jutatip sasitorn monthicha   aekkalak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิศวกร
น.ส.จุฑาทิพย์  ทรัพย์ฤทธา น.ส.ศศิธร   ชลรัตน์อมฤต น.ส.มณฑิชา กิจสมสาตร์ นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
Miss Jutatip Subrittra Miss Sasitorn Chonratammarit Miss Monticha Kidsomsad Mr.Aekkalux Reungsri
   |  7523    |  7527   |  7523   |  7527 
       
 Sorapong

 

 

   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์      
นายสรพงษ์ เกตุศิริ      
Mr.Sorapong Ketsiri      
  |  7527      
       

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ
Smart Agriculture Research Center (SAC)
       
varunya
หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (SAC)
อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา
Varunya Attasena, Ph.D.
  |  7528
       
 Jeeraphan Chotika    
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์    
นายจีระพันธ์ มะโนรมณ์ น.ส.โชติกา นุ้ยเฟื่องฟู    
 Mr. Jeeraphan Manorom Miss Chotika Nuifreungfu    

 


 

ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
 
พ.ศ. 2553      
53Chartchai2      
ผศ.ชาติชาย ยมะคุปต์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ถึงแก่กรรม
     
Scroll to top