ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Department of Mechanical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
chonmon
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ดร.ชนมน  จันทนา
Chanamon Chantana, D.Eng.
 
 kitipong 
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.กิติพงษ์   เจาจารึก
Asst.Prof. Kittipong Jaojaruek, D.Eng.
   
 tana
 ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.ธนา   ชีพสมทรง
Asst.Prof. Thana Cheepsomsong, Ph.D.
   
 
suwan jirachai Natdanai kantakorn
ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล อ.ดร.จีรชัย  สุภาสุทธากูล ผศ.ดร.ณัฐดนัย  ตัณฑวิรุฬห์ ผศ.กันต์ธกรณ์  เขาทอง
Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng. Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Asst. Prof. Natdanai Tantawiroon, D.Eng. Asst. Prof. Kunthakorn Khaothong
       
 banya preda hataitep worapoj
 อ.ดร.เบญญา   กสานติกุล ผศ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก ผศ.ดร.หทัยเทพ   วงศ์สุวรรณ อ.วรพจน์  ศตเดชากุล
Benya Kasantikul, D.Eng. Asst.Prof. Preeda Prakotmak, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Worapot Satadaechakul
       
sawat wijittra watchama knit
อ.สวัสดิ์   ภูมิสวัสดิ์ อ.วิจิตรา   ภูมิสวัสดิ์ อ.วัชมา   โพธิ์ทอง อ.ดร.คณิต  มานะธุระ
Sawat Poomsawat Wijittra Poomsawat Watchama Pothong Kanit Manatura, Ph.D.
       
komkrit      
อ.ดร.คมกฤษณ์  ชัยโย      
Khomgris Chaiyo, Ph.D.      
       

เจ้าหน้าที่
       
somboom sunisa waraporn anek
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์
นางสมบูรณ์   พรมชาติ น.ส.สุนิสา  จ้อยร่อย น.ส.วราพร  คล้ายพลอย นายเอนก  ไกรรอด
Missis Somboon Phrmchati Miss Sunisa Joyroy Miss Waraporn Klaiploy Mr. Anake Keairod
       
sutin   saksit  manit  rutchanon
 ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค  ช่างเทคนิค พนักงานสถานที่
นายสุทิน  พรมชาติ นายศักดิ์สิทธิ์  ช้างเยาว์
นายมานิตย์   รุ่งสว่าง  นางรัชชานนท์  ชูราศรี
Mr. Sutin Pormmachat  Mr. Saksit Changyao
Mr. Manit Rungsawang Missis Ratchanon Churasri
       
Scroll to top