ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Department of Mechanical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
chonmon
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.ชนมน  จันทนา
Asst.Prof.Chanamon Chantana, D.Eng.
  |  7520, 7502
 
 kitipong 
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.กิติพงษ์   เจาจารึก
Asst.Prof. Kittipong Jaojaruek, D.Eng.
     |  7520
 
banya
ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.เบญญา   กสานติกุล
Asst.Prof.Benya Kasantikul, D.Eng.
  |  7512
 
   
 
suwan jirachai Natdanai kantakorn
ผศ.ดร.สุวรรณ  หอมหวล ผศ.ดร.จีรชัย  สุภาสุทธากูล ผศ.ดร.ณัฐดนัย  ตัณฑวิรุฬห์ ผศ.กันต์ธกรณ์  เขาทอง
Asst. Prof. Suwan Homhual, D.Eng. Asst.Prof.Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Asst. Prof. Natdanai Tantawiroon, D.Eng. Asst. Prof. Kunthakorn Khaothong
   |  7500   |  7508   |  7503   |  7506
       
 tana preda hataitep worapoj
ผศ.ดร.ธนา   ชีพสมทรง ผศ.ดร.ปรีดา  ปรากฏมาก ผศ.ดร.หทัยเทพ   วงศ์สุวรรณ อ.วรพจน์  ศตเดชากุล
Asst.Prof. Thana Cheepsomsong, Ph.D. Asst.Prof. Preeda Prakotmak, Ph.D. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Worapot Satadaechakul
  |  7514    |  7507   |  7510   |  7501
       
sawat wijittra watchama knit
อ.สวัสดิ์  ภูมิสวัสดิ์ ผศ.วิจิตรา  ภูมิสวัสดิ์ อ.ดร.วัชมา  โพธิ์ทอง อ.ดร.คณิต  มานะธุระ
Sawat Poomsawat Asst.Prof.Wijittra Poomsawat Watchama Pothong, Ph.D. Kanit Manatura, Ph.D.
   |  7504    |  7504   |  7501   |  7501
       
komkrit      
อ.ดร.คมกฤษณ์  ชัยโย      
Khomgris Chaiyo, Ph.D.      
   |  7509      
       

เจ้าหน้าที่
       
somboom sunisa waraporn anek
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์
นางสมบูรณ์   พรมชาติ น.ส.สุนิสา  จ้อยร่อย น.ส.วราพร  คล้ายพลอย นายเอนก  ไกรรอด
Mrs. Somboon Phrmchati Miss Sunisa Joyroy Miss Waraporn Klaiploy Mr. Anake Keairod
   |  7520    |  7520   |  7520    |  7511
       
sutin   saksit  manit  rutchanon
 ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค  ช่างเทคนิค พนักงานสถานที่
นายสุทิน  พรมชาติ นายศักดิ์สิทธิ์  ช้างเยาว์
นายมานิตย์   รุ่งสว่าง  นางรัชชานนท์  ชูราศรี
Mr. Sutin Pormmachat  Mr. Saksit Changyao
Mr. Manit Rungsawang Mrs. Ratchanon Churasri
  |  7514   | 7514   |  7514   |  7520
       
Scroll to top