ศูนย์ปฏิบัติการวิศวรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Energy and Environmental Engineering Center
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
boonma
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.บุญมา   ป้านประดิษฐ์
Asst. Prof. Boonma Panpradist
 
nonglak
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ
Missis Nonglak Lekrungroenggid
 
เจ้าหน้าที่
       
  atthavute sasiwimol   
  วิศวกรชำนาญการ นักวิจัย   
  นายอรรถวุทธิ์   รื่นเริงใจ น.ส.ศศิวิมล  ขาวโกมล  
  Mr. Atthavute Ruenruengjai Dr. Sasiwimol Khawkomol  
       
netnapa sirinapa ruttanasak pattarapol
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิค
นางเนตรนภา   วิชานงค์ น.ส.ศิรินภา  พรพิพัฒน์มั่นคง นายรัตนศักดิ์   ทรัพย์เย็น นายภัทรพล  ชูราศรี
Missis Netnapa Vichanong Miss Sirinapa Pornpiphatmankhong Mr. Rattnasak Sapyen Mr. Pattarapon Churasri
       
somkeat chanpradit neeranuch  
ช่างฝีมือโรงงาน พนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่  
นายสมเกียรติ   อิ่มจันทร์ นายจันทร์ประดิษฐ์   บุญสวัสดิ์ นางณีรนุช   ยอดเพชร  
Mr. Somkiat Iemchan Mr. Junpadith Bonsawat Missis Neeranuch Yodpet  
       
       
       
       
Chojinant 150x200 Thongyod 150x200
 
   
ช่างเทคนิคไฟฟ้า พนักงานทั่วไป    
(ลูกจ้างโครงการ) (ลูกจ้างโครงการ)    
นายสมเกียรติ   อิ่มจันทร์  นายทองหยด บุญสวัสดิ์    
Mr. Chojinant Sriha Mr. Thongyod Bonsawat     
       
       
       
 ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก
       
พ.ศ. 2560      
chan      
นายชาญ   รื่นนุสาร      
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เกษียณอายุราชการ
     
Scroll to top