ศูนย์ปฏิบัติการวิศวรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Energy and Environmental Engineering Center
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 boonma
ที่ปรึกษา
ผศ.บุญมา   ป้านประดิษฐ์
Asst. Prof. Boonma Panpradist
 
 
nonglak
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ
Missis Nonglak Lekrungroenggid
  |  06-3191-9041

 

 

 

เจ้าหน้าที่
       
  atthavute sasiwimol   
  วิศวกร ชำนาญการ นักวิจัย ปฏิบัติการ  
  นายอรรถวุทธิ์   รื่นเริงใจ น.ส.ศศิวิมล  ขาวโกมล  
  Mr. Atthavute Ruenruengjai Miss Sasiwimol Khawkomol, Ph.D.  
    |  06-3191-9041   |  06-3191-9041  
       
netnapa sirinapa ruttanasak pattarapol
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิค
นางเนตรนภา  วิชานงค์ น.ส.ศิรินภา  พรพิพัฒน์มั่นคง นายรัตนศักดิ์   ทรัพย์เย็น นายภัทรพล  ชูราศรี
Missis Netnapa Vichanong Miss Sirinapa Pornpiphatmankhong Mr. Rattnasak Sapyen Mr. Pattarapon Churasri
   |  06-3191-9041   |  06-3191-9041   |  06-3191-9041   |  06-3191-9041
       
somkeat chanpradit neeranuch  
ช่างฝีมือโรงงาน พนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่  
นายสมเกียรติ   อิ่มจันทร์ นายจันทร์ประดิษฐ์   บุญสวัสดิ์ นางณีรนุช   ยอดเพชร  
Mr. Somkiat Iemchan Mr. Junpadith Bonsawat Missis Neeranuch Yodpet  
  | 06-3191-9041   | 06-3191-9041   | 06-3191-9041  
       
       
Thongyod 150x200
 
   
พนักงานทั่วไป      
(ลูกจ้างโครงการ)      
นายทองหยด  บุญสวัสดิ์      
Mr. Thongyod Bonsawat      
06-3191-9041       
       
       
 ผู้เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2560      
chan      
นายชาญ   รื่นนุสาร      
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เกษียณอายุราชการ
     
Scroll to top