ศูนย์ปฏิบัติการวิศวรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Energy and Environmental Engineering Center
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 boonma
ที่ปรึกษา
ผศ.บุญมา   ป้านประดิษฐ์
Asst. Prof. Boonma Panpradist
 
 
nonglak
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ
Missis Nonglak Lekrungroenggid
  |  06-3191-9041
 
 
atthavute
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิศวกร ชำนาญการ
นายอรรถวุทธิ์   รื่นเริงใจ
Mr. Atthavute Ruenruengjai
  |  06-3191-9041

 

 

 

เจ้าหน้าที่
       
  sasiwimol netnapa  
  นักวิจัย ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  น.ส.ศศิวิมล  ขาวโกมล นางเนตรนภา  วิชานงค์  
  Miss Sasiwimol Khawkomol, Ph.D. Missis Netnapa Vichanong  
    |  06-3191-9041   |  06-3191-9041  
       
 sirinapa somkeat ruttanasak pattarapol
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างฝีมือโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิค
 น.ส.ศิรินภา  พรพิพัฒน์มั่นคง นายสมเกียรติ   อิ่มจันทร์ นายรัตนศักดิ์   ทรัพย์เย็น นายภัทรพล  ชูราศรี
 Miss Sirinapa Pornpiphatmankhong Mr. Somkiat Iemchan Mr. Rattnasak Sapyen Mr. Pattarapon Churasri
   |  06-3191-9041   | 06-3191-9041   |  06-3191-9041   |  06-3191-9041
       
  chanpradit neeranuch  
พนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่  
  นายจันทร์ประดิษฐ์   บุญสวัสดิ์ นางณีรนุช   ยอดเพชร  
  Mr. Junpadith Bonsawat Missis Neeranuch Yodpet  
    | 06-3191-9041   | 06-3191-9041  
       
       
       
 ผู้เกษียณอายุราชการ
       
พ.ศ. 2560      
chan      
นายชาญ   รื่นนุสาร      
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เกษียณอายุราชการ
     
Scroll to top