สำนักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
wattana
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางวัฒนา  พึ่งชัย
Mrs. Wattana Pungchai
  | 7000
 
 
bl-01
 
 
งานบริหาร
 
หัวหน้างานบริหาร
petchnoi
บุคลากร ชำนาญการ
นางสาวเพชรน้อย  ยอดอยู่ดี
Miss Petchnoi Yord-yoo-dee
 | 7006
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่      
petchnoi       
บุคลากร ชำนาญการ      
นางสาวเพชรน้อย  ยอดอยู่ดี      
Miss Petchnoi Yord-yoo-dee      
 | 7006      
       
หน่วยสารบรรณ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ      
sriruen prasitroong prasitpinij  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน พนักงานธุรการ ส 2
พนักงานธุรการ ส 2
                                                  
นางศรีเรือน   มากมูล นายประสิทธิ์  รุ่งโรจน์ นายประสิทธิ์   พินิจการ  
Mrs. Sriruen Makmun Mr. Prasit Rungrote Mr. Prasit Pinitkan  
  | 7001 | 7002 | 7002  
       
หน่วยอาคารสถานที่    
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่      
Nattapon thongchai
narong  sang
วิศวกร ปฏิบัติการ
 พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2
ช่างฝีมือทั่วไป ช 2
พนักงานทั่วไป
นายณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์ นายธงชัย  แสงจันทร์  นายณรงค์  แสงจันทร์ นายแสง  ทินวงษ์ปาน
Mr.Nattapon Sereephaowong Mr. Thongchai Sangjun  Mr. Narong Sangjun Mr. Saeng Tinvongparn
   | 7023   |  7023   |  7023   |  7023
 
หน่วยห้องสมุด      
หัวหน้าหน่วยห้องสมุด       
pongsatorn ruttana boonchot  
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานพิมพ์ ส 2
 
ผศ.ดร.พงศธร   โสภาพันธุ์ นางรัตนา   เขียวแก้ว นายบุญโชติ  แร่มี  
 Asst. Prof. Pongsatorn Sopaphan, D.Agr. Mrs. Rattana Kheawkeaw Mr. Boonchote Ramee  
  | 7127  | 7703 | 7127  
       
 หน่วยซ่อมบำรุงและบริการ      
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงและบริการ      
wiroj  prasit  Somprasong   
ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องยนต์  ช่างเทคนิค   
นายวิโรจน์   ศรีมงคลชัย  นายศักดิ์สิทธิ์  เหมือนประสิทธิ์  นายสมประสงค์  ชัยศิริพงษ์   
 Mr. Virote Srimongkolchai Mr. Suksit Maunprasit  Mr. Somprasong Chaisiripong   
 | 7010  | 7702  | 7702   
       
หน่วยยานพาหนะ      
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ      
narongaoon shall sakorn  
ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2
พนักงานสถานที่  
นายณรงค์  อุ่นคง นายแชล  ยืนนาน นายสาคร  เขียวชะอุ่ม  
Mr. Narong Oonkong Mr. Chall Yuennan Mr. Sakhon Khiaochaaum  
| 7101   |  7023 |  7001  
    
    
bl-01

 

 

งานนโยบาย แผน การเงิน และการคลัง
 
หัวหน้างานนโยบาย แผน การเงิน และการคลัง
Somkeaw2017 150x200 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ
Mrs. Somkaew Yoosamran
| 7003
 
หน่วยการเงินและบัญชี      
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี      
Somkeaw2017 150x200 sukanya Thernee 150x200  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ         นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                     นักวิชาการเงินและบัญชี                                               
นางส้มแก้ว   อยู่สำราญ นางสุกัญญา  พันยุโดด นางสาวเธอนี่ เกษม  
Mrs. Somkaew Yoosamran Mrs. Sukanya Panyudoat Miss Thernee Kasem  
  | 7003   | 7005   |  7004  
       
หน่วยคลังและพัสดุ      
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ      
Sauwwanee2017 peeraya    
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุ
   
นางเสาวณีย์  ไม้จันทร์ นางสาวพีรญา  แสงอุไร    
Mrs. Saowanee Maichan Miss Peeraya Seangurai    
| 7015 | 7019    
       
หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน      
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน      
kannika      
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      
นางสาวกรรณิการ์  ปู่น้อย      
Miss Kannika Poonoi      
| 7008      
       
หน่วยประกันคุณภาพ      
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ      
Panita2017      
นักวิชาการศึกษา
     
นางปนิตา  มีหมู่      
 Mrs. Panita Meemoo      
| 7007       
    
    
bl-01

 

 
งานวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยสารสนเทศ      
หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี      
piyawan kanthorn    
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
นางสาวปิยวรรณ  จันทร์สี นายกันต์ธร  ศรียา    
Miss Piyawan Junsee Mr. Kanthorn Sriya    
| 7021  | 7021    
       
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ      
หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ      
arunee      
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นางสาวอรุณี  สุขศรี      
Miss Arunee Suksri      
 | 7018      
 
 
bl-01
 
       
งานบริการการศึกษา
 
หัวหน้างานบริการการศึกษา
  Kewarin2017  
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวเกวลิน  อิสสะอาด
Miss Keawarin Issaard
| 7013
       
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ      
Kewarin2017 nootsara Manot 150x200  
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวเกวลิน   อิสสะอาด นางสาวนุศรา  สุขีวงศ์ นายมาโนช ทองดอนเหมือน  
Miss Keawarin Issaard Miss Nusara Sukheewong Mr. Manot Thongdonmuean   
  | 7013 | 7014   |  7011  
       
หน่วยกิจการนิสิต
หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต      
napatsawan      
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ      
นางนภัสวรรณ   คำฝั้น      
Mrs. Napatsawan Kumfun      
| 7009          
 
 
bl-01
 

 

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 
หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร      
suckchai      
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
     
นายสุขชัย  ยั่งยืน      
Mr. Sukchai Youngyuen      
| 7016      
       
หน่วยวิเทศสัมพันธ์      
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์      
patamaporn      
นักวิเทศสัมพันธ์
     
นางสาวปฐมาภรณ์  อุ่นเรือน      
Miss Patamaporn  Ounrean      
| 7017      
Scroll to top