ผู้บริหารคณะฯ ระบบสารสนเทศ
 arrow 89 ผู้บริหารปัจจุบัน ระบบรับ-ส่งหนังสือ วศ.กพส.
 arrow 89 ทำเนียบคณบดี ระบบหนังสือเวียน วศ.กพส.
 arrow 89 ทำเนียบผู้บริหาร ระบบรับ-ส่งหนังสือ งานบริการการศึกษา วศ.กพส.
  ระบบขอใช้บริการรถยนต์ วศ.กพส
หน่วยงานบริการ ฐานข้อมูลบุคลากร วศ.กพส.
 arrow 89 หน่วยการเจ้าหน้าที่ วศ.กพส. ฐานข้อมูลอาคาร วศ.กพส
 arrow 89 กองการเจ้าหน้าที่ มก. การจัดการความรู้ วศ.กพส.
  หนังสือเวียน มก.
  นามานุกรม มก.
   
ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร 
 
จรรยาบรรณบุคลากร สวัสดิการต่าง ๆ
การลา สวัสดิการอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
การขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
การขอตำแหน่งชำนาญการ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่ม
ประเภคบุคลากร  
ข้าราชการ การทำงานในประเทศไทย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน
พนักงานเงินรายได้ ข้อมูลการขอวีซ่า
พนักงานราชการ  จุดบริการ 1 stop service
ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว  
   
หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะฯ (คลิ๊ก)  
   
   
   
                                                                        


 
     

 

      

 

Scroll to top