ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
irre-p             ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน เพื่อให้มีความรู้ครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมชลประทาน ได้แก่ อุทกวิทยา วิศวกรรมน้ำใต้ดิน วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น การออกแบบระบบชลประทานในไร่นาชนิดต่างๆ เช่น การให้น้ำแบบผิวดิน แบบฉีดฝอยและแบบหยด การวางแผนและออกแบบระบบการส่งน้ำ ระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำ การออกแบบอาคารชลประทานแบบต่าง ๆ เช่น เขื่อน ฝาย คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบ การพิจารณาวางโครงการ การจัดการโครงการชลประทานและลุ่มน้ำ การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชลประทาน


เว็บไซต์ : http://irre.ku.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Fanpage Facebook : วิศวกรรมชลประทาน
โทร. : 0-3435-1897 ต่อ 7201
         06-2514-4739
แฟ็กซ์ : 0-3435-2053
Scroll to top