คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(1 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)

 
DeanCH0717-2
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2017         Hataitep2017 Titipong2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
Nathee2017  Jeerachai2017   Krissana2017
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
อ.ดร.นที อธิกคุณากร อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ
Nathee Athigakunagorn, Ph.D. Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Asst.Prof.Krissana Jantarachot
  

 

     
pratueang Exc nimit Exc amd exc Bunpoat2017 Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผศ.อมรเดช    พุทธิพิพัฒน์ขจร อ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat Asst. Prof. Amorndej Puttipipatkajorn Bunpoat Kunsuwan
       
chanamol Pichet Exe Somchai2018Exc Who
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ชนมน  จันทนา อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์  
Asst.Prof.Chanamon Chantana, D.Eng. Pichet Suebsaiprom, Ph.D. Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng.  
       
Kamol2557 Exc Parichat exe Sirinad exe  tana exc

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ)
 ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง
 Asst.Prof. Kamol Amornfa, D.Eng. Parichat Sermwuthisarn, Ph.D. Sirinad Noypitak, D.Eng. Asst.Prof. Thana Cheepsomsong, Ph.D.
       
       wattana
 
 
   หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
      นางวัฒนา พึ่งชัย
      Missis Wattana Pungchai
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร
Scroll to top