tool-education-service
 

 งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย 2 หน่วย คือ

1) หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

2) หน่วยกิจการนิสิต


 

Edtool0

Edtool1

KU80/E76 (นิสิตรหัส 63)
arrow 89 ปฏิทินนิสิตใหม่ [รายละเอีย]
arrow 89 ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น/ภาคปลาย/ภาคฤดูร้อน 2564) [Web กองบริหารการศึกษา]
arrow 89 Happy Place Center - ศูนย์สุขภาวะนิสิต @KU KPS [Facebook]
arrow 89 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สาหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]
arrow 89 การแต่งกาย [รายละเอีย]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [File Excel] Update 22/06/63

 

Edtool2

ข้อบังคับ
arrow 89 
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 [รายละเอียด]

arrow 89 ข้อบังคับรายละเอียดวิชาของสภาวิศวกร สำหรับผู้เข้าศึกษา 2555 [รายละเอียด]


ระเบียบ

arrow 89 อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับ นิสิต ป.ตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]
arrow 89 แนวทางแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU7 [ดาวน์โหลด]
arrow 89 การลงทะเบียนเรียนของโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ดาวน์โหลด]


ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [รายละเอียด] [19 ก.ค. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น [รายละเอียด] [30 มิ.ย. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]  [11 มี.ค. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าตอบแทน สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
arrow 89 ประกาศ มก. (ลงวันที่ 16 มี.ค. 56) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [16 มี.ค. 56]

arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ [รายละเอียด] [6 ก.ค. 55]
arrow 89 ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา [รายละเอียด]
[7 เม.ย. 49]

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างประเทศ [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 61]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตในประเทศ [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 61]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอ Drop ล่าช้า เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 ก.พ. 56]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชานอกคณะที่ไม่ได้บังคับในหลักสูตร [รายละเอียด] [30 ม.ค. 56]

arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร (ฉบับใหม่) [รายละเอียด] [20 ส.ค. 55]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [1 พ.ค. 55]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ [รายละเอียด] [13 ส.ค. 51]
arrow 89 ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีและวิชานอกหลักสูตร [รายละเอียด] [25 เม.ย. 50]

 

Edtool3

ปฏิทินการศึกษา
arrow 89 ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น/ภาคปลาย/ภาคฤดูร้อน 2563) [รายละเอียด] (ReCheck)
arrow 89 ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] (ReCheck)

ตารางเรียน
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [File Excel]
Update 22/06/63
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [File Excel]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [File Excel] [Online]
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]

ตารางสอบ
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] Update 23/03/63
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]

arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]

arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]

arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]

arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด] 

arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด] 

arrow 89 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด] 
arrow 89 คำสั่งคณะฯ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) [รายละเอียด] 
arrow 89 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]

Edtool4

arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) [รายละเอียด]

arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคปลาย) [รายละเอียด] 
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 [รายละเอียด]
arrow 89 สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 [รายละเอียด]

 

Edtool5

arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคต้น) 
[รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]

arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปลาย) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น) [รายละเอียด]
arrow 89 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2553 [รายละเอียด]

 

Edtool6

arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]

arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 [รายละเอียด]

arrow 89 อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 [รายละเอียด]

 

Edtool7

arrow 89 นิสิตเต็มเวลา (จำแนกตามคณะเจ้าของรหัสรายวิชา) [รายละเอียด]
arrow 89 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะหางานทำของบัณฑิต [รายละเอียด]

 

Edtool8

arrow 89 งบศ.01 คำร้องทั่วไป [ดาวน์โหลด]     
arrow 89 งบศ.02 คำร้องขอลากิจ ลาป่วย [ดาวน์โหลด]
arrow 89 งบศ.03 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ [ดาวน์โหลด]     
arrow 89 งบศ.04 คำร้องข้อเปลี่ยนแปลงตารางสอน [ดาวน์โหลด]
arrow 89 งบศ.05 คำร้องขอเปิดรายวิชา [ดาวน์โหลด]     
arrow 89 งบศ.06 คำร้องขอเรียนควบรายวิชาต่อเนื่อง [ดาวน์โหลด]
arrow 89 งบศ.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เกิน 22 หน่วยกิต [ดาวน์โหลด]      
arrow 89 งบศ.08 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกิน 7 หน่วยกิต (ในภาคฤดูร้อน) [ดาวน์โหลด]
arrow 89 งบศ.09 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา [ดาวน์โหลด]     
arrow 89 งบศ.10 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามหมู่เรียน [ดาวน์โหลด]
arrow 89 งบศ.11 คำร้องขอลาพักการศึกษา [ดาวน์โหลด]     
arrow 89 งบศ.12 คำร้องขอลาออก [ดาวน์โหลด]
arrow 89 แบบการขอเทียบรายวิชา [ดาวน์โหลด]* (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
arrow 89 ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า KU1 [ดาวน์โหลด]      
arrow 89 ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3 [ดาวน์โหลด]       
arrow 89 คำร้องขอเงินคืน(นิสิตกองทุนฯ) [ดาวน์โหลด]
arrow 89 คำร้องขอเงินคืน(กองทุนฯ 5A) [ดาวน์โหลด]
arrow 89 ใบถอนรายวิชาติด W [ดาวน์โหลด]* (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
arrow 89 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา [ดาวน์โหลด]* (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
arrow 89 ใบสะกดชื่อ (ขอจบการศึกษา) [ดาวน์โหลด]       
arrow 89 คำร้องขอเรียนวิชานอกหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
arrow 89 แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดวินัยโดยส่อทุจริต/ทุจริตในการสอบ [ดาวน์โหลด]* (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
arrow 89 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องสอบ [ดาวน์โหลด]* (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 

Edtool9
โครงการภาคพิเศษ

Scroll to top