ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 me-pให้การศึกษาครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ในด้านพลังงานความร้อนของไหล กลศาสตร์ประยุกต์ ระบบควบคุม โดยมีรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ อุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความ-ร้อน กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องจักรกล การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล การควบคุมอัตโนมัติ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วิศวกรรมยานยนต์ การทำความเย็นและการปรับอากาศ วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน


เว็บไซต์ : http://www.me.eng.kps.ku.ac.th/mekups
เว็บไซต์ Master program : https://sites.google.com/view/master-me-kps
Facebook : Mechanical EngKps
Fanpage Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส.
โทร. : 0-3435-1897 ต่อ 7520  หรือ 0-3435-5310
แฟ็กซ์ : 0-3435-5310
Scroll to top