ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 eeec-p            ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัย การพัฒนา การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนทั่วไป ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เผยแพร่ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพจากอินทรียวัตถุ    ระบบผลิตก๊าซชีวมวล เครื่องมือแปรรูปวัสดุเหลือใช้หรือขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและปุ๋ย ต้นแบบระบบผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น


Fanpage Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 063-191-9041
Scroll to top