สำนักงานเลขานุการคณะฯ (Sec)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (AE)

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (IrrE)

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (FE)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CpE)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EEEC)

ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)

ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)

Scroll to top