Award Index
right51 2561 (2018)
         
tool-award
611225Jintana-2 เหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

จัดโดย: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เจ้าของรางวัล: นางสาวจินตนา แสงสว่าง
หน่วยงานเจ้าของผลงาน: สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ของรางวัล: เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร
วันรับรางวัล: 25 ธันวาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611206KUKPS-Conf14 1 รางวัล งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 14th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference)
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เจ้าของผลงาน: นายพุฒิพงศ์ พิกุลหอม และ อ.ดร.อณจ ชัยมณี
ผลงานเรื่อง: การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 6 ธันวาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611206KUKPS-Conf14 2 รางวัล งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 14th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference)
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เจ้าของผลงาน: นายพิศณุ บุตรอ่ำ, รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และ อ.บรรพต กุลสุวรรณ
ผลงานเรื่อง: ความหนาแน่นและความเด่นของพืชพันธุ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินถล่ม
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 6 ธันวาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611201MEXPO18-1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (The 9th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2018)
จัดโดย: บริษัท สื่อสากล จำกัด
เจ้าของผลงาน: นายชยุต ยอดรักษ์, นายชูเกียรติ ผาลาด, นายณัฐดนย์ ณ นคร, นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ, นายกนกพล อภิชาตพงษ์, นายณกาณต์ เฉื่อยฉ่ำ และ นายภาคย์ บุญราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ผลงานเรื่อง: พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ (Walking Restore Vehicle for Patients)
ของรางวัล: โล่ เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 1 ธันวาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611201MEXPO18-2 รางวัลชมเชย
โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (The 9th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2018)
จัดโดย: บริษัท สื่อสากล จำกัด
เจ้าของผลงาน: นายเกษม ปู่ช้าง, นายสิทธิโชค สุดสาร, นายณัฐนัย ไชยคชบาล, นายณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง, นายวิทวัส สบายยิ่ง, นายธีรศักดิ์ สมกุล, นายเตชินท์ เฉลิมเทวี, นายสุรพัศ อุทัยถาวร, นายไกรสร ส่งบุญ, นายคมสัน นวลแก้ว, นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ, นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล, นายนฤป เหลือบุญชู และ นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ผลงานเรื่อง: นวัตกรรมการกำจัดศัตรูพืชด้วยดินตะกอนในน้ำประปา
ของรางวัล: เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 1 ธันวาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611125HKWall รางวัล Best Manipulator
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ประจำปี 2561 (Smart Agricultural Robot Contest 2018)
จัดโดย: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงาน: นายปิยะวัตร เกิดผล, นายพงศ์ศิริ แก้วทวี, นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย, นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์, นายชูเกียรติ ผาลาด, นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้, นายชยุต ยอดรักษ์, นายโอภาส กาฟัก, นายวัชรพล บุญวงค์, นายณัฐดนย์ ณ นคร, นางสาวสุกานดา สีสุ่น, นายสุวภัทร ไม้สังข์, นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง, นางสาวณัฐพร ศรีอุบล, นางสาวพรธีรา มารมย์, นายศิวัช วิศาลธรรมกร, นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ และ นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์รักงาม
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม:
อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ของรางวัล: เงินรางวัล 20,000 บาท และ เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 24-25 พฤศจิกายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611112-39KUKPS-2

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี

จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ของรางวัล: โล่และประกาศนียบัตร
วันที่มอบรางวัล: 12 พฤศจิกายน 2561
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]


611030Pat Best Presenter
The 2nd International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICos 2018)
จัดโดย: Department of Informatics Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย
ชื่อผลงาน: A Column Generation Approach for Personnel Scheduling with Discrete Uncertain Requrements
เจ้าของผลงาน: อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 30-31 ตุลาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

611023Prapas ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นายประภาส เตมียบุตร
23 ตุลาคม 2561

[รายละเอียด]

610928KUHonour-1 รางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ
งานเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 17
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของผลงาน: ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน KU38/E34)
ของรางวัล: เข็มพระพิรุณทองคำ พร้อมโล่เกียรติยศ
วันที่แข่งขัน: 28 กันยายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610928KUHonour-2 รางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ
งานเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 17
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของผลงาน: ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (นิสิตเก่าปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน KU39/E35)
ของรางวัล: เข็มพระพิรุณทองคำ พร้อมโล่เกียรติยศ
วันที่แข่งขัน: 28 กันยายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610915AERA 1 รางวัลชมเชย
การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง
จัดโดย: การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
เจ้าของผลงาน: นายประธาน ภูหลักด่าน, นางสาวนัฐวรรณ แพงคำแหง และนายณัฐกิตติ์ อนันต์ธนวณิช
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

ของรางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท และ เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 15 กันยายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610915AERA 2 รางวัลชมเชย
การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง
จัดโดย: การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: การพัฒนามีดกรีดยางหัวเขียวคุณภาพสูง
เจ้าของผลงาน: นายพศวัต อุบลไทร, นางสาวมิตรสินี เลิศเกียรติกุล และนายยศพนธ์ เหน็บศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม:
อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

ของรางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท และ เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 15 กันยายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610907Preeda รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
(9th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2018; ESTACON 2018)

จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อผลงาน: การทำนายความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นของฟลูอิไดซ์เบดก๊าซ-ของแข็ง โดยใช้แบบจำลอง CFD-DEM
เจ้าของผลงาน: ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก
ของรางวัล: โล่ และ เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 7 กันยายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610827Rungsinee Best Presentation Award
20th International Conference on Food Science and Nutrition (ICFSN 2018)
จัดโดย: Paris, France
ชื่อผลงาน: Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose from rice stubble cellulose
เจ้าของผลงาน: รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 27-28 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610824IEAw รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2561 (Logistics Innovation Award 2018)
จัดโดย: กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผลงาน: การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง
เจ้าของผลงาน: ทีม Pineapple; นางสาวเบญญาภา สายพินทอง, นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ และ นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี

ของรางวัล: เงินรางวัล 30,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 24 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610809RExpo-I รางวัลเหรียญเงิน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018)
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการเคลือบด้วยละอองสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้
เจ้าของผลงาน: นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้, นายจิรเมธ นิลโนรี, นายชยพัฒน์ สัมมาวุฒธิ, นายปิยะวัตร เกิดผล, นายพงศ์ศิริ แก้วทวี, นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์, นายวรภพ ถึงศรีปั้น, นายวัชรพล บุญวงค์, นายศิวะ รามัญจิต, นายสุธฺิชัย เอี่ยมศิริ, นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย, นายโอภาส กาฟัก, นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ และ นางสาวณิชารีย์ กันนา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ของรางวัล: เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 9-13 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610809RExpo-II รางวัลเหรียญเงิน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018)
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการเร่งเร้ากล้วยไม้ให้เติบโตผลิตดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน โดยไม่ใช้สารเคมีและฮอร์โมน
เจ้าของผลงาน: นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม, นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง, นายธาร์ม อุรัจนานนท์, นายนัทธพงศ์ ไตรทิพย์มธุกร, นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร, นายภานุวัฒน์ เจริญพร, นายวีรภัฎ ยอแสงรัตน์ และ นางสาวกมลวรรณ จุลแสน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ของรางวัล: เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 9-13 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610809RExpo-III รางวัลเหรียญทองแดง
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018)
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
เจ้าของผลงาน: นายชาคริต พันธุตะ, นายณัฐชาติ ภุมริน, นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์, นายวีรภัทร์ อินสมตัว, นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์, นายสุริยะ ม่วงทองหลาง และ นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ของรางวัล: เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 9-13 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610809RExpo-IV รางวัลเหรียญทองแดง
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018)
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพ
เจ้าของผลงาน: นายกนกพล อภิชาตพงษ์, นายคมสัน นวลแก้ว, นายชยุต ยอดรักษ์, นายชูเกียรติ ผาลาด, นายณกานต์ เฉื่อยฉ่ำ, นายณัฐดนย์ ณ นคร, นายเตชินท์ เฉลิมเทวี, นายธีรศักดิ์ สมกุล, นายภาคย์ บุญราษฎร์ และ นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ของรางวัล: เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 9-13 สิงหาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610706Parichat Best Paper Award
The 14th National Conference on Computing and Information Technology
จัดโดย: Faculty of Information Technology, KMUTNB
ชื่อผลงาน: Blurred Region Detection using Image Resampling Technique and Average Filter
เจ้าของผลงาน: อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา และ อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 5-6 กรกฏาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 610703Preda Best Paper Award
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (ME-NETT2018)
จัดโดย: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย
ชื่อผลงาน: Investigation of Particle Dynamics and Heat Transfer in a Fluidized bed Using CFD-DEM Simulation
เจ้าของผลงาน: ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก และ อ.ดร.สถาพร วังฉาย
ของรางวัล: โล่ และ เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 3-6 กรกฏาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 

610602MDD37-1

เหรียญทอง และเหรียญเงิน
กีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37  "มอดินแดงเกมส์"
- เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15
- เหรียญเงิน ประเภททีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
จัดโดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ได้รับรางวัล: ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
ของรางวัล: เหรียญรางวัล
วันที่รับรางวัล: 2-9 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]


610602MDD37-2

เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
กีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37  "มอดินแดงเกมส์"
- เหรียญเงิน ประเภทบุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
- เหรียญทองแดง ประเภททีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
จัดโดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ได้รับรางวัล: อ.ดร.จักกริช พฤษการ
ของรางวัล: เหรียญรางวัล
วันที่รับรางวัล: 2-9 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
[
ภาพกิจกรรม]


610601KURDI-Aw59-2

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559
รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ลำดับที่ 9)
ของรางวัล: เงินรางวัล 26,250 บาท
วันที่รับรางวัล: 1 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
[ประกาศรางวัล]


610601KURDI-Aw59

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลรศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์, รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลรศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชองผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล และ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
ของรางวัล: เงินรางวัล และเกียรติบัตร
วันที่รับรางวัล: 1 มิถุนายน 2561
[รายละเอียด]
[ประกาศรางวัล]


610529ABricom2018

รางวัลชนะเลิศ Asia BRICOM 2018
     1st  Place of Construction cost
     2nd  Place of Structural cost
     1st  Place of Total cost
     1st  Place of Prediction of deflection
     1st  Place of Overall Performance (คะแนนรวม)
The 11th Steel Bridge Competition (Asia BRICOM 2018)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจ้าของผลงาน: นายภานุพงศ์ รองปาน, นางสาวจันทรรัตน์ แถวพันธ์, นายสิทธิพร เทพสอน, นายภาคภูมิ พลอยโพธิ์, นายศุภกานต์ เหลืองรังษี, นายธนกร ธิมา, นายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล, นายกฤษภา จิตรใจเย็น, นายชนาธิป ศรีภักดี, นายสุภชาย รัตนมงคลมาศ และ นางสาวณหทัย ณ ตะกั่วทุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
ของรางวัล: โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
วันที่แข่งขัน: 29-31 พฤษภาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]


610523Rice AE1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
จัดโดย: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผลงาน: วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์เหล็กแคบ
เจ้าของผลงาน: รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
ของรางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 23-24 พฤษภาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610523Rice FE รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
จัดโดย: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผลงาน: การตรวจวัดปริมาณสาร 2AP ที่มีความเข้มข้นต่ำอย่างรวดเร็วในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิค NIR
เจ้าของผลงาน: นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม และ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ของรางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 23-24 พฤษภาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610523Rice AE2 รางวัลชนะเลิศ Popular Vote การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
จัดโดย: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผลงาน: การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก
เจ้าของผลงาน: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
ของรางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 23-24 พฤษภาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610427Sukanya Best Paper Award - International Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
(The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018)

จัดโดย: ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Stress Relaxation Characteristics of Chicken Sausages Containing Spent Hen Meat under Different Cooking Conditions
เจ้าของผลงาน: ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, นางสาวเพ็ญนภัส จิรชัย และ นางสาวอรนุช หนูเทศ
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 26-27 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610424Kanitta อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร: 13777
เจ้าของอนุสิทธิบัตร:
นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง
และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
วันที่จดทะเบียน: 24
 เมษายน 2561
วันที่หมดอายุ: 15 มิถุนายน 2565
[รายละเอียด1] [รายละเอียด2]

610423EngKPS15 Award รางวัลบุคลากรดีเด่น วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ของรางวัล: โล่
วันที่มอบรางวัล: 23 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610410SongKran รางวัลชนะเลิศรถบุปผชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
จัดโดย:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่มอบรางวัล: 10 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3]

610403FENETT4-1 รางวัลการเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับชาติภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผลงาน: เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
เจ้าของผลงาน: นางสาวลลิตา ออมสิน, นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย และ นางสาวรัชดาภรณ์ หนูทัศน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ของรางวัล: โล่ พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 3 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610403FENETT4-2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคบรรยาย)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผลงาน: เครื่องพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง
เจ้าของผลงาน: นางสาวปัทมา ชูเงิน, นางสาวณัฐวดี ชวนประกอบ และ นายศิรสิทธิ์ มหัธนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
ของรางวัล: โล่ พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 3 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610403FENETT4-3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคโปสเตอร์)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018)
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผลงาน: โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
เจ้าของผลงาน: นางสาวชลธิชา แป้นทอง, นางสาวชุติมณฑน์ กิติรัตน์ และ นางสาวไอลดา ภูเม็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.โสฬส จิวานุวงศ์
ของรางวัล: โล่ พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 3 เมษายน 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610329AEProConf24 1 รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย และรางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย)
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: การพัฒนาอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกอแบบอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน: นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์ และ นางสาวแพรพลอย จันอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา:
รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
ของรางวัล: โล่ พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 29-30 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610329AEProConf24 2 รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์)
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: การพัฒนาบัตรตรวจความชื้นสำหรับเมล็ดธัญพืช

เจ้าของผลงาน: นางสาวเทพศิริ วงศ์วิวัฒน์ และ นางสาวกีรติ มีสามานะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 29-30 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 610329AEProConf24 3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์)
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน: การออกแบบระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์การเกษตรควบคุมระยะไกลสำหรับงานพืชสวน

เจ้าของผลงาน: นายตรีวสุ เทพโพธา และ นายวรธน พรหมธนกฤต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์
ของรางวัล: เกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 29-30 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610329AEProConf24 4 รางวัลชมเชย ด้านการออกแบบ การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงาน: นายธนากร ศรีแสงทรัพย์, นายธวัชชัย อึ๊งพลาชัย, นายภาณุวัฒน์ เลิศวลีรัตน์, นายรักษ์ สดับธรรมารักษ์ และ นายสิทธิชัย ศรัทธารุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์
ของรางวัล: โล่ พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 29-30 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

PreExpo 001 ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
เจ้าของผลงาน: นายสุริยะ ม่วงทองหลาง, นายวีรภัทร์ อินสมตัว, นายณัฐชาติ ภุมริน, นายชาคริต พันธุตะ, นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์, นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์ และ นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 27-28 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

 PreExpo 002 ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการเร่งเร้าให้กล้วยไม้เติบโตผลิดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน
เจ้าของผลงาน: นางสาวกมลวรรณ จุลแสน, นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง, นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร, นายนัทธพงศ์ ไตรทิพย์มธุกร, นายภานุวัฒน์ เจริญพร, นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม, นายวีรภัฎ ยอแสงรัตน์ และ นายธาร์ม อุรัจนานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 27-28 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

PreExpo 003 ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: กระบวนการเคลือบด้วยสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้
เจ้าของผลงาน: นายวรภพ ถึงศรีปั้น, นายจิรเมธ นิลโนรี, นางสาวณิชารีย์ กันนา, นายชยพัฒน์ สัมมาวุฒธิ, นายศิวะ รามัญจิต, นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ, นายสุธิชัย เอี่ยมศิริ, นายภวัต ศรีศิริวัฒน์ และ นายวรนันท์ สุขลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 27-28 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

PreExpo 004 ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผลงาน: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยพัลส์สนามไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิกส์
เจ้าของผลงาน: นางสาวเกษราภรณ์ สุภาผล, นางสาวอสมาภรณ์ ฟ้องเสียง, นางสาวธีริศรา มิคาระเศรษฐ์, นางสาวคณิศร ทรัพย์มาก, นางสาวเพ็ญพิชญ์ ไชยฤกษ์, นางสาวภัทรพร พุทธพรหม, นายคุณวุฒิ ขวาอุ่นหล้า และ นายภาณุเดช นาคอ่วมค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม:
อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
ของรางวัล: เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันที่แข่งขัน: 27-28 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610309Bhumibol ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ได้รับทุน: นายกิตตินันท์ กุลโชควณิช, นางสสาวจินตนา แสงสว่าง, นายอัครภูมิ มีราศี, นายธีรศักดิ์ สมกุล และ นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ
ของรางวัล: ทุนการศึกษา
วันที่รับทุน: 9 มีนาคม 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม] 

610202Invetor-IPART รางวัลระดับนานาชาติ: ถ้วยรางวัล INNOVATION AWARD Trophy
                                   และ เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania

รางวัลระดับชาติ:
เหรียญเงิน (วช.)

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย
ชื่อผลงาน: "นวัตกรรมการปลูกและการอนุบาลต้นพืชอัตโนมัติด้วยแขนกลแบบขนานในโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อม (Innovative Plant Automation with Parallel Robot; IPART)"
เจ้าของผลงาน: นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์, นายเตชินท์ เฉลิมเทวี, นายคมสัน นวลแก้ว, นายศาศวัต ยิ้มเลี้ยง, นายอัครภูมิ มีราศรี, นายธีรศักดิ์ สมกุล, นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์, นายณกาณต์ เฉื่อยฉ่ำ และ นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: ถ้วยรางวัลระดับนานาชาติ เหรียญรางวัลระดับนานาชาติ เกียรติบัตรนานาชาติ เหรียญรางวัลระดับชาติ และเกียรติบัตรระดับชาติ
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610202Invetor-Exob รางวัลระดับนานาชาติ: เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania
รางวัลระดับชาติ:
เหรียญทองแดง (วช.)

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย
ชื่อผลงาน: "เครื่องสร้างแรงลอยตัวจากภายนอกระยนต์แบบฉับพลัน (Exobuoyance Couple and Force Booster)"
เจ้าของผลงาน: นางสาวทิพรัตน์ เปรื้องไชโย, นางสาวกชกร ครองสิน, นายปิยะวัตร เกิดผล, นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย, นายพงศ์ศิริ แก้วทวี, นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์, นายวัชรพล บุญวงค์, นางสาววิภา ต้นโนนเชียง, นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้ และ นายโอภาส กาฟัก
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เหรียญรางวัลระดับนานาชาติ เกียรติบัตรนานาชาติ เหรียญรางวัลระดับชาติ และเกียรติบัตรระดับชาติ
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610202Invetor-EMStm รางวัลระดับชาติ: ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง (วช.)
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพี่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย
ชื่อผลงาน: "เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะในอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ (EM Stream Disrupter)"
เจ้าของผลงาน: นายกฤษฎา ไกยรัตน์, นายจิรายุทธ พลดอน, นายอัครพนธ์ แสวงกิจ, นางสาวศิริวรรณ ศรีสมุทร, นายชัยพร เลิศมณีพงศ์, นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร, นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ, นายนฤป เหลือบุญชู, นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล และ นางสาวพรกนก เหลืองศุภโชค จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: ถ้วยรางวัลระดับชาติ เหรียญรางวัลระดับชาติ และเกียรติบัตรระดับชาติ
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

610202Invetor-WRVR รางวัลระดับชาติ: รางวัลเหรียญเงิน (วช.)
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561
จัดโดย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย
ชื่อผลงาน: "พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ (Walking Restore Vehicle for Patients)"
เจ้าของผลงาน: นายจิตรภาณุ อุเทน, นายพลวัฒน์ ผุดวาย, นายพิชญุตม์ อุไรจารี, นายเจษฎาภัทร ฉัตรทิวาพร, นายโสภณวิชญ์ รินชุมภู, นายภาคย์ บุญราษฎร์, นายชูเกียรติ ผาลาด,
นายชยุต ยอดรักษ์, นายณัฐดนย์ ณ นคร และ นายกนกพล อภิชาตพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
ของรางวัล: เหรียญรางวัลระดับชาติ และเกียรติบัตรระดับชาติ
วันที่แข่งขัน: 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                       
Scroll to top