ปรัชญาและปณิธาน

"ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม"

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางทางวิชาการและวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

วัตถุประสงค์

1. บริหารงานแบบธรรมมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกระจายอำนาจ และสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากร สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหาร เน้นพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ มีสวัสดิการ และความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมด้านการเกษตร พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานเน้นความรอบรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกของการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของประเทศได้

3. ค้นคว้าวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ที่สั่งสมมา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตทางด้านเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก สร้างต้นแบบระบบการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ

4. ประยุกต์ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาด้านวิศวกรรมเกษตร ชลประทาน อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม สร้างศูนย์การเรียนรู้ ให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมสนับสนุน รักษา และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคม สร้างค่านิยมให้นิสิตและบุคลากรมีความเสียสละ มีจิตสำนึกที่ดี และช่วยเหลือสังคม

พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ปฏิบัติภารกิจ 5 ด้าน คือ

1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ
2. ผลิตผลงานวิจัย และสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการงานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่ชุมชน และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร
5. บริหารงานแบบธรรมมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการทำงานอย่างมีความสุข
Scroll to top