ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
      ae-p ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ  เช่น ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบการเกษตร ระบบและเครื่องจักรกล ไฮดรอลิก-นิวแมติก การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร การทำความเย็นและการปรับอากาศ วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร การวัดและอุปกรณ์การวัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร พัดลม เครื่องสูบและระบบการจ่าย การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมชนิดป้อนกลับสำหรับวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโรงสี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร การประยุกต์พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเกษตร


เว็บไซต์ : http://www.ae.eng.kps.ku.ac.th
Fanpage Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7101, 0-3435-1896
แฟ็กซ์ : 0-3435-1896
Scroll to top