ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

           cpe-pให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและปัญหาเชิงคำนวณ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้

 


เว็บไซต์ : http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กพส.
Fanpage Facebook :
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7523  หรือ 0-9969-54159
แฟ็กซ์ :  เบอร์ถูกยกเลิก

ศูนย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :  ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (Digital Agriculture Technology Initiative Research Center; DATIC)

Scroll to top