สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ie-p               ให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นในด้านการเรียนการสอนครอบคลุมถึงศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และเชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Comunity : AEC ) ซึ่งมีการเคลื่อนย้าย แรงงาน สินค้า และการบริการ หลักสูตรนี้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการผลิตการวางแผนและการควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง รวมถึงการลดต้นทุน การลดความสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนธุรกิจทางด้านการบริการอื่นๆ ได้แก่ วิศวกรหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรควบคุมกระบวน การผลิต วิศวกรระบบ วิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรภาคการเงิน/จัดซื้อและประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร วิศวกรด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ (LSPs) วิศวกรด้านการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการนำเข้า-ส่งออก วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Logistics Machinery & Equipment) และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ชั้นสูง วิศวกรด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้ารวมถึงบุคลากรทำงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า


เว็บไซต์ : https://iekpsku.wixsite.com/iekps
Facebook : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7051
แฟ็กซ์. 0-3435-1541

Scroll to top