วันอาทิตย์, 21 สิงหาคม 2559 00:00

นิสิตคณะวิศวฯ กพส. คว้า 2 รางวัล ใน Thailand Research EXPO 2016

TREXPO 1

         ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 2 รางวัล จาก "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ผลงานวิจัย 2 ผลงาน ได้รับรางวัล ดังนี้

TREXPO 2

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับดี กลุ่มนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
     ชื่อผลงาน: การส่งผ่านพลังงานจากจักรยานออกกำลังกายสู่ระบบอุ่นอาหารโดยการให้ความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า (Transferring power through an exercise bicycle for heating food generating from electrical resistance system)
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1.นางสาวธนัชพร คงควร 5720500308 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          2.นางสาวปัทมา ชูเงิน 5720500740 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          3.นางสาวรุวาภา น้อยสกุล 5720500324 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          4.นายพลวัฒน์ ผุดวาย 5720500529 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5.นายจิตรภาณุ อุเทน 5720501771 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6.นายเจษฎาภัทร ฉัตรทิวาพร 5720501801 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          7.นายพิชญุตม์ อุไรจารี 5720500537 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          8.นายโสภณวิชญ์ รินชุมภู 5720502190 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          อาจารย์ ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          อาจารย์ ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          อาจารย์ วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 TREXPO 3

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับดี กลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
     ชื่อผลงาน: การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า (Wildfire Smog down pulling from air to land by vortex of added electrostatic cold steam)
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1.นายพชระ บุญมา 5720500111 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2.นายสาโรช สิริทวีสิน 5720550321ิ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3.นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์ 5720551328 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4.นายศุภณัฐ เฟื่องมะนะกูล 5720502157 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5.นายเอกราช เสือคำราม 5720500120 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6.นางสาวอารยา คำจันทร์ 5720502211 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          7.นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์ 5720502131 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          8.นายชัยพร เลิศมณีพงศ์ 5720551310 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          อาจารย์ วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3Official site: Thailand Research EXPO 2016

 #7300e6
Read 1819 times
Scroll to top