วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560 00:00

นิสิตบัณฑิตศึกษา วิศวะ กพส. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Iowa 1

          นายชูเกียรติ โชติกเสถียร นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา การนำเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมนาวิชาการ "2017 Leroy & Barbara Everson Seed & Biosafety Symposium" ณ Iowa State University สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ในผลงานชื่อ "Evaluation of the Respiration Rates of Stored Product Insects at Three Constant Temperatures With and Without the Presence of Food" โดยได้รับเงินรางวัล $250 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ
          1. การแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้องาน
          2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถึงผู้เข้าชม
          3. ความชัดเจนและการจัดระเบียบเนื้อหาของโปสเตอร์

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 808 times
Scroll to top