วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2560 00:00

นิสิตคณะวิศวฯ กพส. คว้ารางวัลระดับดีเด่น และอีก 3 รางวัล ใน Thailand Research EXPO 2017

TREXPO17

         ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้ารางวัล ระดับดีเด่น และอีก 3 รางวัล ในส่วนของภาคนิทรรศการ จาก "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานวิจัย จำนวน 10 ผลงาน เข้าร่วมแสดงในส่วนของภาคนิทรรศการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research EXPO 2017)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ผลงานวิจัย 4 ผลงาน ได้รับรางวัล ใน 2 กลุ่มผลงาน ดังนี้

 

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

TREXPO17-B

รางวัลระดับดีเด่น - กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
     ชื่อผลงาน: เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1) นายกฤษฏา ไกยรัตน์
          2) นางสาวศิริวรรณ ศรีสมุทร
          3) นายจิรายุทธ พลดอน
          4) นายอัครพนธ์ แสวงกิจ
          5) นายชัยพร เลิศมณีพงศ์
          6) นายวัชรพล กิตติวิรยานนท์
          7) นายพงษ์ศธร ปุราทะกา
          8) นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          อาจารย์ วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          อาจารย์ ดร. เบญญา กสานติกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

TREXPO17-A3

รางวัลระดับดี - กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
     ชื่อผลงาน: การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมรอบทิศทาง โดยการบังคับการไหลลงต่ำ
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1) นายนฤป เหลือบุญชู
          2) นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร
          3) นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ
          4) นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล
          5) นางสาวฑิตยา เผชิญมหาโยธิน
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          อาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          อาจารย์ วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 TREXPO17-A2

รางวัลชมเชย - กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
     ชื่อผลงาน: นวัตกรรมห้ามเลือดจากวัชพืชสาบเสือ
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1) นางสาวนิชาภา ไชยสมุทร
          2) นางสาวนิรนันท์ จอมเพชร
          3) นางสาวสุจิตรา ร่มบุญ
          4) นางสาวศศินา หลวงศิลป
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          อาจารย์ ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

 

TREXPO17-A1

รางวัลชมเชย - กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
     ชื่อผลงาน: เครื่องปอกเปลือกกุ้ง
     รายชื่อสมาชิกทีม:
          1) นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข
          2) นางสาวชญานิษฐ์ สุขเกษม
          3) นางสาววิมล วรรณดี
     อาจารย์ที่ปรึกษา:
          อาจารย์ ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
 
arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Official site: Thailand Research EXPO 2017
arrow2L3รางวัลทั้งหมด: รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
                         รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
 #7300e6
Read 3955 times
Scroll to top