วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560 00:00

อาจารย์ 9 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558

KURDI-Aw58 art

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
          A) รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-1) รางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-2) รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-3) รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)
          B) รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

          สำหรับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลในประเภทรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในส่วนของรางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์จำนวน 9 ท่านด้วยกัน และคณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นลำดับที่ 8  รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

รางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ลำดับที่ 17. ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิ์รณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 5.000  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 4.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.000]

          ลำดับที่ 46. ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 3.500  ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 3.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.500]

          ลำดับที่ 76. รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                         ปริมาณผลงานรวม 2.500  ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 2.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.500]

          ลำดับที่ 88. รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 2.300  ได้รับเงินรางวัล 46,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 2.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.250]

        ลำดับที่ 145. ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                         ปริมาณผลงานรวม 1.500  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.000]

        ลำดับที่ 155. ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                         ปริมาณผลงานรวม 1.500  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.500]

        ลำดับที่ 164. อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                         ปริมาณผลงานรวม 1.250  ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.250]

        ลำดับที่ 229. รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                         ปริมาณผลงานรวม 0.500  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 0.500  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.000]

        ลำดับที่ 250. อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
                         ปริมาณผลงานรวม 0.250  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2558) 0.250  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.000]

รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

           ลำดับที่ 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ได้รับเงินรางวัล 54,900 บาท

KURDI-Aw58 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3ประกาศรางวัล

Read 1179 times
Scroll to top