วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560 00:00

แนะนำผู้บริหารใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อ.บรรพต กุลสุวรรณ

601002Bunpoat art
เนื่องด้วย ผศ.ดร.กมล อมรฟ้า ได้ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1721/2560 [รายละเอียด]

arrow2L3ประวัติ clickhere

Read 82 times
Scroll to top