วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 00:00

นิสิตวิศวะ กพส. คว้า 4 รางวัล "กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา"

PreExpo 5

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่ง Concept Paper ผลงานนวัตกรรม เข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ โดยกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยในกิจกรรมมีการนำเสนอแนวคิดของผลงานและมีการตัดสินผลงานดาวเด่น ปรากฏว่า ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับผลงานดาวเด่น 4 ผลงาน ดังนี้

PreExpo 1

starstarstarstar
ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว

ผลงานเรื่อง: กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
สมาชิกทีม:
          1) นายสุริยะ ม่วงทองหลาง   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2) นายวีรภัทร์ อินสมตัว   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3) นายณัฐชาติ ภุมริน   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4) นายชาคริต พันธุตะ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5) นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6) นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          7) นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
รางวัล: เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


PreExpo 2

starstarstarstar
ผลงานนวัตกรรมระดับสี่ดาว

ผลงานเรื่อง: กระบวนการเร่งเร้าให้กล้วยไม้เติบโตผลิดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน
สมาชิกทีม:
          1) นางสาวกมลวรรณ จุลแสน   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2) นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3) นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4) นายนัทธพงศ์ ไตรทิพย์มธุกร   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5) นายภานุวัฒน์ เจริญพร   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6) นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          7) นายวีรภัฎ ยอแสงรัตน์   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          8) นายธาร์ม อุรัจนานนท์   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
รางวัล: เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

PreExpo 3

starstarstar
ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว

ผลงานเรื่อง: กระบวนการเคลือบด้วยสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้
สมาชิกทีม:
          1) นายวรภพ ถึงศรีปั้น   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          2) นายจิรเมธ นิลโนรี   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3) นางสาวณิชารีย์ กันนา   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4) นายชยพัฒน์ สัมมาวุฒธิ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5) นายศิวะ รามัญจิต   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6) นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          7) นายสุธิชัย เอี่ยมศิริ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          8) นายภวัต ศรีศิริวัฒน์   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          9) นายวรนันท์ สุขลิ้ม   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
รางวัล: เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

PreExpo 4

starstarstar
ผลงานนวัตกรรมระดับสามดาว

ผลงานเรื่อง: เครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยพัลส์สนามไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิกส์
สมาชิกทีม:
          1) นางสาวเกษราภรณ์ สุภาผล   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          2) นางสาวอสมาภรณ์ ฟ้องเสียง   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          3) นางสาวธีริศรา มิคาระเศรษฐ์   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          4) นางสาวคณิศร ทรัพย์มาก   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          5) นางสาวเพ็ญพิชญ์ ไชยฤกษ์   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          6) นางสาวภัทรพร พุทธพรหม   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          7) นายคุณวุฒิ ขวาอุ่นหล้า   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          8) นายภาณุเดช นาคอ่วมค้า   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
รางวัล: เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 1180 times
Scroll to top