วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 00:00

ผลงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คว้า 5 รางวัล ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

AEProConf24 0

          เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตร เครื่องกล อาหาร และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคบรรยาย และภาคนิทัศน์ และมีการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในหัวข้อ "การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร"

          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 4 ผลงาน คือ การนำเสนอภาคบรรยาย 1 เรื่อง การนำเสนอภาคนิทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง และการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ผลงาน ได้มีการตัดสินผลการประกวดผลงาน ได้รับรางวัล 5 รางวัลดังนี้
 
1. การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกอแบบอัตโนมัติ
ได้รับ 2 รางวัล : รางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย
                      : รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคบรรยาย) จากการนำเสนอบทความวิชาการ
โดย นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์
โดย นางสาวแพรพลอย จันอินทร์
โดย รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ที่ปรึษา

AEProConf24 1

AEProConf24 12

AEProConf24 13


2. การนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาบัตรตรวจความชื้นสำหรับเมล็ดธัญพืช
ได้รับ 1 รางวัล : รางวัลระดับเหรียญเงิน (ภาคนิทัศน์)
จากการนำเสนอบทความวิชาการ
โดย นางสาวเทพศิริ วงศ์วิวัฒน์
โดย นางสาวกีรติ มีสามานะ
โดย ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา

AEProConf24 2

AEProConf24 22


3. การนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง การออกแบบระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์การเกษตรควบคุมระยะไกลสำหรับงานพืชสวน
ได้รับ 1 รางวัล : รางวัลระดับเหรียญทองแดง (ภาคนิทัศน์)
จากการนำเสนอบทความวิชาการ
โดย นายตรีวสุ เทพโพธา
โดย นายวรธน พรหมธนกฤต
โดย อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา

AEProConf24 3

AEProConf24 32


4. การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับ 1 รางวัล : รางวัลชมเชย ด้านการออกแบบ การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร
โดย นายธนากร ศรีแสงทรัพย์
โดย นายธวัชชัย อึ๊งพลาชัย
โดย นายภาณุวัฒน์ เลิศวลีรัตน์
โดย นายรักษ์ สดับธรรมารักษ์
โดย นายสิทธิชัย ศรัทธารุ่งเรือง
โดย อ.ศุภชัย กุลมุติวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา

AEProConf24 4

AEProConf24 42

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 849 times
Scroll to top