วันพุธ, 11 เมษายน 2561 00:00

นิสิตวิศวกรรมการอาหาร คว้า 3 รางวัล FENETT'2018

FENETT18

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ผลการตัดสินผลงานของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1) รางวัลการเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับชาติภาคบรรยาย
    เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
    โดย  นางสาวลลิตา ออมสิน นิสิตบัณฑิตศึกษา
           นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
           นางสาวรัชดาภรณ์ หนูทัศน์
           ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

FENETT18 1-1

FENETT18 1-2


 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคบรรยาย)
    เรื่อง เครื่องพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง
    โดย  นางสาวปัทมา ชูเงิน
           นางสาวณัฐวดี ชวนประกอบ
           นายศิรสิทธิ์ มหัธนันท์
           ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา

FENETT18 2-1

 FENETT18 2-2

 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคโปสเตอร์)
    เรื่อง โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
    โดย นางสาวชลธิชา แป้นทอง
          นางสาวชุติมณฑน์ กิติรัตน์
          นางสาวไอลดา ภูเม็ด
          อ.โสฬส จิวานุวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

FENETT18 3-1

FENETT18 3-2

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 939 times
Scroll to top