วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 00:00

TSAE 2018: Best Paper Award - International Conference

Sukanya 1

          จากการที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018) ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมเกษตร เปิดแนวคิดวิศวกรรมสู่การเกษตรแนวใหม่ Agricultural Engineering: Imagineering Novel Agriculture" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นั้น

          ทีมวิจัยของคณะฯ ได้รับรางวัลมา 1 รางวัล คือ "รางวัล Best Paper Award สำหรับบทความนานาชาติ" จากผลงานเรื่อง "Stress Relaxation Characteristics of Chicken Sausages Containing Spent Hen Meat under Different Cooking Conditions" ผลงานของ ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ คุณเพ็ญนภัส จิรชัย และคุณอรนุช หนูเทศ จากภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Sukanya 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 1174 times
Scroll to top