วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 00:00

อาจารย์ 5 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559

KURDI-Aw59 art

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
          A) รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-1) รางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-2) รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
               A-3) รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)
          B) รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

          สำหรับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลในประเภทรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในส่วนของรางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์จำนวน 5 ท่านด้วยกัน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นลำดับที่ 9  รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

รางวัลนักวิจัยผู้สูร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ลำดับที่ 37. รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 4.050  ได้รับเงินรางวัล 81,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2559) 3.000  ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050]

          ลำดับที่ 77. รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                         ปริมาณผลงานรวม 2.500  ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2559) 1.500  ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]

        ลำดับที่ 175. รศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 1.100  ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2559) 1.100  ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500]

        ลำดับที่ 203. ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
                         ปริมาณผลงานรวม 1.000  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2559) 1.000  ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]

        ลำดับที่ 250. ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
                         ปริมาณผลงานรวม 0.100  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
                         [ปริมาณผลงาน (2559) 0.100  ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000  ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]

รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

           ลำดับที่ 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ได้รับเงินรางวัล 26,250 บาท

arrow2L3ประกาศรางวัล

arrow2L3หนังสือรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
Read 769 times
Scroll to top