วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 00:00

การประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

LectMt 1

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีนำเสนอการดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณบดี หลังจากนั้นรองคณบดีและผู้ช่วยฯ ฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอการดำเนินงานแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบริหารบุคคล อาคารและสถานที่ การดำเนินการด้านนโยบาย แผน และการจัดทำโครงการ การดำเนินงานด้านวิชาการและการศึกษา การดำเนินการด้านกิจการนิสิต การดำเนินงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และสารสนเทศ การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (EdPex) และสุดท้ายเป็นการบรรยายพิเศษแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์แบบใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มก.

LectMt 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 346 times
Scroll to top