วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 00:00

สภาวิศวกรเข้าตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

IECOE

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิฐ แสงชูโต เป็นประธานอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองหลักสูตร โดยผลการตรวจประเมิน สภาวิศวกร "รับรอง" หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 290 times
Scroll to top