วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 00:00

โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3: "สรุปผลการประเมิน และประกาศผลรางวัล"

5SFinal 2

        ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดโครงการ โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3 โดยเริ่มประชุมชี้แจงและให้ความรู้ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมของโครงการฯ คือ Big Cleaning Day และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีการประชุม "สรุปผลการประเมิน และประกาศผลรางวัล" โดย ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและประกาศผลรางวัล และ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีให้เกียรติมอบรางวัล โดยรายละเอียดผลรางวัล ดังนี้

5SFinal 1

รางวัลโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2561

รางวัลสำนักงานและธุรการดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ หน่วยนโยบายและแผน และ หน่วยประกันคุณภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยกิจการนิสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลชมเชย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่น
รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 2 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 3302 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 3 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัล Popular Vote
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

arrow2L3ภาพกิจกรรม


arrow2L3ข่าวเกี่ยวข้อง:

โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3: "Big Cleaning Day"  [รายละเอียด] [22 พ.ค. 61]
ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ "โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3"  [รายละเอียด] [5 มี.ค. 61]


arrow2L3โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ #3

Read 311 times
Scroll to top