วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 00:00

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

FirstStp 1

          นิสิตใหม่ KU78 หรือ E74 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

FirstStp 2

        เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นิสิตใหม่ KU78 หรือ E74 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้น เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากวงดนตรีชมรมนนทรีแบนด์ กำแพงแสน และ Aggie band กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์" เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มเข้าสู่กิจกรรม กิจกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน พิธีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน แนะนำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พิธีปฏิญาณตนเป็นบัณฑิตใหม่ ตัวแทนนิสิตใหม่กราบขอตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบเหรียญประจำรุ่น KU78 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 3,715 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

FirstStp 3

          สำหรับในช่วงบ่าย นิสิตใหม่ E74 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการศึกษา การใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ แนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต วินัยนิสิต และสวัสดิการของนิสิต และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่ และนิสิตใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งสิ้น 499 คน แบ่งตามภาควิชาได้ดังนี้
          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 53 คน
          ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 64 คน
          ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 54 คน
          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 94 คน
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 118 คน
          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 57 คน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 349 times
Scroll to top