วันศุกร์, 24 สิงหาคม 2561 00:00

นิสิตวิศวะอุตสาหการ-โลจิสติกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Logistics Innovation Award 2018

IEAw 1

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประกวดและมอบรางวัล Logistics Innovation Award 2018 "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย" ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นภายในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 และมีสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนรวมทั้งหมด 48 ผลงาน หนึ่งในนี้คือ ทีม Pineapple ทีมนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง "การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง (Simulation for The Pineapple in Retort Pouches Process Improvement: A case study)" ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จาก นางวัลภา สถิรชวาล Chief Strategist Officer บริษัท Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd. รายชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวเบญญาภา สายพินทอง 2. นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ 3. นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์ โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

IEAw 2

IEAw 3

Logistics Innovation Award 2018
รางวัล: รองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อทีม: Pineapple
ผลงานเรื่อง: การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง (Simulation for The Pineapple in Retort Pouches Process Improvement: A case study)
รายชื่อสมาชิกในทีม:
   1) นางสาวเบญญาภา สายพินทอง (Miss Benyapa Saipintong)
   2) นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสำอางค์ (Miss Sutthida Aeimsum-ang)
   3) นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์ (Miss Apisara Jittapong)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี (Atiwat Boonmee, Ph.D.)
ของรางวัล: เงินรางวัล 30,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 1356 times
Scroll to top