วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 00:00

ESTACON 2018: รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

Preeda 1

          ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล ในโครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (9th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2018; ESTACON 2018) ซึ่งจัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากบทความวิจัยเรื่อง "การทำนายความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชั่นของฟลูอิไดซ์เบดก๊าซ-ของแข็ง โดยใช้แบบจำลอง CFD-DEM" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

Preeda 2

Preeda 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 4735 times
Scroll to top