วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 00:00

อนุสิทธิบัตรชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

12212Prathuang art

          รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะประกอบด้วย นายณรงค์ อุ่นคง นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์ นายสิฏฐนนท์ นุ่นน้อย และนายสันติภาพ ศรีสุขจร ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 12212 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

          ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์นี้ ประกอบด้วยขาไถที่ยึดกับแขนยึดขาไถ โดยแขนยึดขาไถนี้จะหมุนได้ ที่ปลายติดกับประกับล่างที่ใช้ยึดกับโครงไถระเบิดดินดาน ที่ปลายแขนยึดขาไถอีกด้านหนึ่งจะมีขาไถยึดติดแน่นอยู่ด้วยน๊อต 2 ตัว และมีจุดยึดกับชุดแขนยันขาไถ ชุดแขนยันขาไถนี้มี 2 ชิ้น โดยทั้ง 2 ชิ้นนี้ยึดติดกันด้วยสลักและหมุนได้ และส่วนปลายที่เหลือของชิ้นส่วนที่หนึ่งยึดติดกับแขนยึดขาไถ ด้วยสลักและหมุนได้ และส่วนปลายที่เหลือของชิ้นส่วนที่สองติดกับประกับบนที่ใช้ยึดโครงไถด้วยสลักและหมุนได้ แหนบสปริงรถยนต์จะติดอยู่กับหูแหนบที่ร้อยอยุ่กับจุดหมุนของแขนยึดขาไถที่ติดกับประกับล่าง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของแหนบสปริงยึดกับหูแหนบที่ร้อยอยู่กับสลักที่อยู่ในร่องของชิ้นส่วนที่หนึ่งของชุดแขนยันขาไถ โดยมีกลไกปรับเร่งแหนบให้สามารถดันแขนยันขาไถไว้ไม่ให้พับลง แรงที่ยันขาไถไว้ไม่ให้เคลื่อนที่เกิดจากการปรับตัวเร่งแหนบและตัวปรับที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่สองของแขนยันขาไถ เมื่อแรงที่ปลายขาไถเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ แขนยันขาไถจะพับลง ทำให้แขนยึดขาไถหมุนและยกขาไถขึ้น และเมื่อขาไถถูกยกพ้นพื้น แหนบสปริงรถยนต์จะดันแขนยันขาไถให้กลับสู่แนวเดิม และดันขาไถให้เคลื่อนที่ลงกลับสู่ตำแหน่งเดิม

12212Prathuang art4

12212Prathuang art2

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

Read 552 times
Scroll to top