วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี

39KUKPS 1

          เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี ในพิธีต่าง ๆ คือ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

39KUKPS 2

39KUKPS 3

39KUKPS 4

สำหรับพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น
ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับโล่และเกียรติบัตร ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ/หรือผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
นายครรชิต แช่มภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท HVAC Engineering จำกัด

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน (กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี)
อาจารย์ ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)
อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)
อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)
อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มวิชาชีพ)
นายวิชัย หมอยาดี ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ (กลุ่มงานอำนวยการ)
นางสาวภัคจิรา สุขเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทพนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานช่าง)
นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์ ช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

นิสิตดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผลงาน กระบวนการเร่งเร้ากล้วยไม้ให้เติบโตผลิตดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน โดยไม่ใช้สารเคมีและฮอร์โมน
ชื่อนิสิต นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม, นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง, นายธาร์ม อุรัจนานนท์, นายนัทธพงศ์ ไตรทิพย์มธุกร, นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร, นายภานุวัฒน์ เจริญพร, นายวีรภัฎ ยอแสงรัตน์ และ นางสาวกมลวรรณ จุลแสน

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผลงาน กระบวนการเคลือบด้วยละอองสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้
ชื่อนิสิต นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้, นายจิรเมธ นิลโนรี, นายชยพัฒน์ สัมมาวุฒธิ, นายปิยะวัตร เกิดผล, นายพงศ์ศิริ แก้วทวี, นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์, นายวรภพ ถึงศรีปั้น, นายวัชรพล บุญวงค์, นายศิวะ รามัญจิต, นายสุธฺิชัย เอี่ยมศิริ, นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย, นายโอภาส กาฟัก, นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ และ นางสาวณิชารีย์ กันนา

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผลงาน พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพ
ชื่อนิสิต นายกนกพล อภิชาตพงษ์, นายคมสัน นวลแก้ว, นายชยุต ยอดรักษ์, นายชูเกียรติ ผาลาด, นายณกานต์ เฉื่อยฉ่ำ, นายณัฐดนย์ ณ นคร, นายเตชินท์ เฉลิมเทวี, นายธีรศักดิ์ สมกุล, นายภาคย์ บุญราษฎร์ และ นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผลงาน กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
ชื่อนิสิต นายชาคริต พันธุตะ, นายณัฐชาติ ภุมริน, นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์, นายวีรภัทร์ อินสมตัว, นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์, นายสุริยะ ม่วงทองหลาง และ นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย

รางวัลชมเชย การประกวดโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรม เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง
จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ชื่อนิสิต นายประธาน ภูหลักด่าน, นางสาวนัฐวรรณ แพงคำแหง และนายณัฐกิตติ์ อนันต์ธนวณิช

รางวัลชมเชย การประกวดโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรม เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง
จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน การพัฒนามีดกรีดยางหัวเขียวคุณภาพสูง
ชื่อนิสิต นายพศวัต อุบลไทร, นางสาวมิตรสินี เลิศเกียรติกุล และนายยศพนธ์ เหน็บศรี

arrow2L3ภาพกิจกรรม [Album1] [Album2]

arrow2L3ประกาศ มก. กพส. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

Read 656 times
Scroll to top