วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 00:00

การจัดการขยะ สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EEEC-I 1

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรยายโดย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ให้บุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนและประชาชนที่สนใจ

EEEC-I 2

          โดย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า "ขยะมูลฝอยของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอินทรีย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านกลิ่นเหม็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง ที่ปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำได้ง่าย อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเข้าเที่ยวชมและมักทิ้งขยะที่เกิดจากการใช้และบริโภคเหลือทิ้งในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรอันมีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย วิทยาเขตกำแพงแสน และชุมชนโดยรอบ ได้มีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมความสวยงามความร่มรื่นเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจัดการขยะที่วิทยาเขตต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการเช่นเดียวกัน หากมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับประชาชนผู้เข้าชมงานและผู้สนใจก็สามารถช่วยให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการขยะที่จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน และผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของตนได้ต่อไป"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 354 times
Scroll to top