วันอังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00

ผู้บริหารคณะฯ ประชุมกับ CAT เพื่อดำเนินการตาม MOU

CAT

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมร่วมกับบริษัท CAT กสท. เพื่อดำเนินการความร่วมมือใน 3 ด้านคือ 1. การเรียนการสอนออนไลน์ (Digital Learning & eEducation Platform) และ Smart Classroom 2. การส่งนิสิตไปฝึกงานกับ CAT (Internship Program) และ 3. การต่อยอด Startup (Entrepreneur Program) ทั้งนี้ เป็นไปตาม MOU เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

arrow2L3ภาพกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวข้อง:
MOU: KU.KPS - CAT & PAKGON [รายละเอียด] [30 มี.ค. 61]
Read 419 times

Latest from

Scroll to top