วันอาทิตย์, 01 กันยายน 2562 00:00

การอบรม "ระบบ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร"

IoT 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมหลักสูตร "ระบบ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดย คุณกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และกล่าวต้อนรับผู้อบรมโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และมีวิทยากร 2 ท่าน จากศุนย์ SAC ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การบรรยาย คือ อ.ร้อยโท อนุมัติ อิงคนินันท์ อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม และ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์ SAC บรรยายแนะนำศูนย์ SAC

IoT 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 386 times

Latest from

Scroll to top