วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562 00:00

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

Bundit62 1

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16.09 น. พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่สอง โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์มนตรี ค้ำชู ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน) ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,966 คน

          สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 449 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 5 คน และปริญญาตรี 442 คน

Bundit62 2

          สำหรับพระโอวาทที่ได้พระราชทาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "การสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ ก็คือคุณธรรม ความสุจริต คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด หากขาดคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคองแล้ว ก็ยากที่จะนำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนได้ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่และขวนขวายแสวงหาเพิ่มเติมด้วยความพากเพียรอยู่เสมอนั้น จะได้เป็นปัจจัยที่ยังประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Nontri Live


ข่าวเกี่ยวข้อง:
arrow2L3วันฝึกซ้อมใหญ่ [5 ต.ค. 62]
arrow2L3วันฝึกซ้อมย่อย [28 ก.ย. 62] [29 ก.ย. 62]

 

 

Read 517 times

Latest from

Scroll to top