วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 00:00

ประชุมหารือการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

BioMedEng 1

            วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

BioMedEng 2

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และการศึกษาขั้นตอนการสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแพทยสภาและเป็นแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ จึงมีการประชุมหารือกับคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำเสนอภาพรวมของคณะฯ และรายวิชาที่สามารถเปิดสอนได้ และมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย ท่ามกลางผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook    GDrive

Read 51 times
Scroll to top