สำนักงานเลขานุการคณะฯ (Sec)
(Office of Faculty Secretary)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (AE)
(Department of Agricultural Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (IrrE)
(Department of Irrigation Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (FE)
(Department of Food Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE)
(Department of Civil Engineering)
  - ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน (RSIE)
      (Research Center for Sustainable Infrastructure Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)
(
Department of Mechanical Engineering)
  - ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น (SIC)
     
(Startup Incubation Center)
  - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ กำแพงแสน (ITIAC KPS)
      (Integrated Technologies Innovation and AI Center at Kamphaeng saen)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CpE)
(Department of Computer Engineering)
  - ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (SAC)
      (Smart Agricultur Research Center)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
(Division of Industrial Engineering)

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EEEC)
(The Energy and Environmental Engineering Center)

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
(Testing Center of Doors, Windows and Curtain Wall in Buildings)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COE-Logistics)
(Center of Excellence in Logistics, Kasetsart University)

 

Scroll to top