สำนักงานเลขานุการคณะฯ (Sec)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (AE)

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (IrrE)

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (FE)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE)
  - ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน (RSIE)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)
  - ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น (SIC)
  - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ กำแพงแสน (ITIAC KPS)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CpE)
  - ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (SAC)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EEEC)

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)

 

Scroll to top