คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(1 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน)

 
DeanCH0717-2
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2017         Hataitep2017 Titipong2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
Nathee2017  Jeerachai2017   Krissana2017
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
อ.ดร.นที อธิกคุณากร อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล อ.กฤษณะ จันทรโชติ
Nathee Athigakunagorn, Ph.D. Jeerachai Supasuthakul, Ph.D. Krissana Jantarachot
  

 

     
watcharapol nimit Exc amd exc Bunpoat2017 Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผศ.อมรเดช    พุทธิพิพัฒน์ขจร อ.บรรพต  กุลสุวรณ
Asst. Prof. Watcharapol Chayaprasert, Ph.D. Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat Asst. Prof. Amorndej Puttipipatkajorn Bunpoat Kunsuwan
       
chanamol Pichet Exe Parinya excec boonma Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ชนมน  จันทนา อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
Chanamon Chantana, D.Eng. Pichet Suebsaiprom, Ph.D. Parinya Pattanawasanporn Asst. Prof. Boonma Panpradist
       
Kamol2557 Exc Parichat exe Sirinad exe  tana exc

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ)
 ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง
 Asst.Prof. Kamol Amornfa, D.Eng. Parichat Sermwuthisarn, Ph.D. Sirinad Noypitak, D.Eng. Asst.Prof. Thana Cheepsomsong, Ph.D.
       
       wattana
 
 
   หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
      นางวัฒนา พึ่งชัย
      Missis Wattana Pungchai
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร
Scroll to top