คณะผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(1 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน)

 
Dean2019
คณบดี
รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Chouw Inprasit, D.Eng.
       
       
SomchaiD2017         Hataitep2017 Titipong2017 Wanrat2017
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์ ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล ผศ.ดร.วันรัฐ  อับดุลลากาซิม
Assoc. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Asst. Prof. Hataitep Wongsuwarn, D.Eng. Asst. Prof. Thitipong Satiramatekul, Ph.D. Asst.Prof.Wanrat Abdullakasim, Ph.D.
       
Nathee2017   Krissana2017
รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.นที  อธิกคุณากร ผศ.กฤษณะ  จันทรโชติ
Asst.Prof.Nathee Athigakunagorn, Ph.D. Asst.Prof.Krissana Jantarachot
  

 

     
pratueang Exc nimit Exc amd exc Bunpoat2017 Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  ผศ.นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผศ.อมรเดช  พุทธิพิพัฒน์ขจร ผศ.บรรพต  กุลสุวรณ
 Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D. Asst. Prof. Nimit Cherdchanpipat Asst. Prof. Amorndej Puttipipatkajorn Asst.Prof.Bunpoat Kunsuwan
       
chanamol Nutchanat exc Somchai2018Exc nonglak Exc
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ชนมน  จันทนา ผศ.นุชนาฎ   สัตยากวี ผศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย์ อ.นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ 
Asst.Prof.Chanamon Chantana, D.Eng. Asst. Prof. Nutchanat Sattayakawee Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. Nonglak Lekrungroenggid 
       
Kamol2557 Exc seksan exc siwalak exc  banya exc

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)
ประธานโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ)
 ผศ.ดร.กมล  อมรฟ้า อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ ผศ.ดร.ศิวลักษณ์  ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.เบญญา  กสานติกุล
 Asst.Prof. Kamol Amornfa, D.Eng. Seksan Mathulaprangsan, Ph.D. Asst. Prof. Siwalak Pathaveerat, Ph.D. Asst.Prof.Benya Kasantikul, D.Eng.
       
    wattana
    หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
   นางวัฒนา  พึ่งชัย
   Missis Wattana Pungchai
       
 
>>ทำเนียบคณะผู้บริหาร
Scroll to top