วิธีการรับสมัคร

** เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ **
1. สมัครด้วยตนเอง  -  อ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  -  อ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการ
3. สมัครทาง E-mail  -  อ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ **
1. ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
    (รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ)
    จำนวน 1 ชุด
3. ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์,  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
    ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (ฉบับที่มีลายเซ็นต์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรอง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
7. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) ใช้ใบฝากเงิน/ใบโอนเงิน ที่ธนาคารคืนให้ ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ โดยเขียนชื่อผู้สมัครและ
    เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างและให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาใบฝากเงิน/ใบโอนเงินที่ธนาคารคืนให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

    

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-3428-1074 และ 0-3435-1897

ปรับปรุงข้อมูลโดย

นุศรา สุขีวงศ์
โทรศัพท์ 034-351897, 099-962-5944
E-mail: fengnrsw@ku.ac.th