ศูนย์วิจัยเกษตาอัจฉริยะ รวมจัดแสดงผลงานวิจัย

เนื่องในงาน "สถาปนาครบรอบ 16 ปี" คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดอบรม อาทิเช่น

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉิยะนั้น

ให้บริการด้านวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการและจัดอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเกษตร ตลอดจนหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น IOT, Precision Framing, Sensor, Big Data, Data Analysis, Web Application เป็นต้น.


ประวัติศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ


     ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้น ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 โดยเดิม ก่อตั้งภายใต้ชื่อ ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture Technology Initiative Research Center หรือ DATIC) และ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยก่อตั้งศูนย์วิจัยนี้เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวัด และระบบดิจิทัล สำหรับการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เห็นชอบ แต่งตั้งให้ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัย จนถึงปัจจุบัน.
..............................................................................................

 


นวัตกรรมพร้อมเผยแพร่

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้น ได้ดำเนินโครงการวิจัยต่างๆที่แล้วเสร็จและพร้อมเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ อาทิเช่น ระบบสืบค้นแผนที่ทางการเกษตร.โดรนสังเกตการณ์แปลงนา ควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน.แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน.สวิตช์อัจฉริยะเพื่อการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด.เป็นต้น

นวัตกรรมต้นแบบ

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้นได้ดำเนินโครงการวิจัยต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่น.สถานีตรวจวัดสภาพอากาศขนาดย่อม. ทุ่นตรวจสภาพการไหลของน้ำ. ตู้ปลูกผักอัจฉริยะ. คลังข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ.

งานบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้นให้บริการด้านวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการและจัดอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเกษตร ตลอดจนหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น IOT, Precision Framing, Sensor, Big Data, Data Analysis, Web Application เป็นต้น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้นนอกจากจะให้บริการทางด้านบริการวิชาการแล้ว ยังร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล. ร่วมพัฒนาโครงการวิจัย สมาร์ทฟาร์ม เกษตร 4.0 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี.ร่วมประชุมการออกแบบระบบ "Smart classroom" ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หลักสูตรที่เปิดอบรม

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร. การสร้างเครื่องมือวัดด้วยตนเองเพื่อทำการเกษตรแม่นยำ. การสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติด้วยตนเองเพื่อทำการเกษตรแม่นยำ. การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติในแปลงเกษตรหรือโรงเรือนต่างๆผ่านมือถือหรือเว็บแอปพลิเคชัน. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรที่ถูกจัดเก็บจากเครื่องมือวัดต่างๆ.

นวัตกรรมพร้อมเผยแพร่

ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะนั้น ได้ดำเนินโครงการวิจัยต่างๆที่แล้วเสร็จและพร้อมเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ดังนี้.


 

 

ภาพกิจกรรม