ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3698 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 6501.0713/225 01 มิ.ย. 66 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 06 มิ.ย. 66 - 10:36
2 อว 6502.0106(2)/ว 1438 30 พ.ค. 66 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ เรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า" 02 มิ.ย. 66 - 14:01
3 สพช 60322/2566 23 พ.ค. 66 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 01 มิ.ย. 66 - 14:20
4 อว 6501.0201/ว 2043 08 ธ.ค. 65 กองบริหารกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างฯจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 พ.ค. 66 - 12:16
5 อว 6502.0108(2)/ว 272 29 พ.ค. 66 สถานพยาบาล มก.กพส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 01 มิ.ย. 66 - 14:51
6 พน 0604/ว 912 29 พ.ค. 66 กองบริการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 66 - 10:09
7 3095 26 พ.ค. 66 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ของโรงแรม โหมดสาทร กรุงเทพฯ 31 พ.ค. 66 - 16:09
8 ส.วศ.มก ว 12/2566 23 พ.ค. 66 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น และดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2566 30 พ.ค. 66 - 10:21
9 อว 6501.0713/219 26 พ.ค. 66 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ภาษา 29 พ.ค. 66 - 11:05
10 อว 6502.0106/ว 1412 26 พ.ค. 66 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าพักห้องรายเดือน อาคารหอพักนานาชาติ 1 29 พ.ค. 66 - 10:59
11 อว 6502.0104(5)/ว 244 18 พ.ค. 66 กองบริการกลาง งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความร่วมมือการใช้น้ำชลประทานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน 26 พ.ค. 66 - 14:37
12 อว 6501.3001/297 24 พ.ค. 66 กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 26 พ.ค. 66 - 10:18
13 อว 6502.03/ว 0568 25 พ.ค. 66 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25 พ.ค. 66 - 14:23
14 อว 6502.01/ว 1105 24 พ.ค. 66 กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการสนทนาธรรม เรื่อง "ธรรมะกับการทำหน้าที่" 25 พ.ค. 66 - 10:44
15 IEEE PES: HV substation 2023 02 พ.ค. 66 สำนักงานประสานงาน IEEE-PES บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน" 24 พ.ค. 66 - 13:47
16 มพ 2566/ศ 01 18 พ.ค. 66 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "รางวัลการศึกษาดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2566 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2566 24 พ.ค. 66 - 13:40
17 อว 0645/4732 09 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education(OBE)" 24 พ.ค. 66 - 13:34
18 อว 6502.01/ว 1091 23 พ.ค. 66 กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24 พ.ค. 66 - 10:02
19 อว 6502.01/ว 1090 23 พ.ค. 66 กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 24 พ.ค. 66 - 09:54
20 อว 6501.2306/ว 168 18 พ.ค. 66 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2566 23 พ.ค. 66 - 11:19
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>