ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3528 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 0653.08(ศย)/037 12 ม.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญคณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) รุ่นที่ 4 26 ม.ค. 66 - 14:13
2 0489 24 ม.ค. 66 สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน Internship.co 26 ม.ค. 66 - 10:27
3 อว 6501.0204/ว 798 24 ม.ค. 66 กองคลัง งานพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การจัดทำ CHECK LIST ในการเสนอเพื่อทราบผลการตรวจรับ และการขออนุมัติเบิกจ่าย 26 ม.ค. 66 - 10:18
4 0475 19 ม.ค. 66 งานความผูกพันธ์องค์กร กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ใบรับรอง/รายงานยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) 25 ม.ค. 66 - 14:29
5 สคช 01.ว 031/2566 18 ม.ค. 66 สถาบันคลังสมองของชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ 24 ม.ค. 66 - 13:17
6 อว 6501.0207/1123 20 ม.ค. 66 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น 24 ม.ค. 66 - 12:21
7 0404 18 ม.ค. 66 กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนธันวาคม 2565 สำหรับสมาชิก 23 ม.ค. 66 - 10:32
8 อว 0204.6/ว 724 20 ม.ค. 66 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ม.ค. 66 - 10:28
9 0373 19 ม.ค. 66 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 20 ม.ค. 66 - 10:26
10 อว 6501.01/107 17 ม.ค. 66 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 19 ม.ค. 66 - 10:38
11 0343 18 ม.ค. 66 สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 19 ม.ค. 66 - 10:33
12 ทปอ 66/ว 0042 17 ม.ค. 66 กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ร่วมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดแสดงในการประชุมวิชาการด้านพัฒนานิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 19 ม.ค. 66 - 10:25
13 อว 6501.22/ว 028 13 ม.ค. 66 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1" 19 ม.ค. 66 - 10:19
14 อว 6501.24/ว 0137 16 ม.ค. 66 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ https://kasets.art 20 ม.ค. 66 - 11:49
15 ปขมท 22/ว 138 06 ม.ค. 66 สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 22 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 18 ม.ค. 66 - 13:59
16 อว 6502.0102(3)/ว 40 11 ม.ค. 66 กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอทราบรายวิชาที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566 18 ม.ค. 66 - 09:15
17 อว 6501.0207/1055. 12 ม.ค. 66 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2566 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 16 ม.ค. 66 - 15:18
18 อว 6501.01/081 12 ม.ค. 66 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 16 ม.ค. 66 - 10:32
19 อว 6501.0202/ว 00259 12 ม.ค. 66 กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 16 ม.ค. 66 - 16:20
20 อว 6501.0207/1045 10 ม.ค. 66 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น 12 ม.ค. 66 - 10:33
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>