ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3392 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 6501.0207/3428 19 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shujitsu University ประเทศญี่ปุ่น 22 ก.ย. 65 - 10:15
2 4862 19 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ย. 65 - 10:32
3 อว 6502.0108(2)/ว 78 16 ก.ย. 65 สถานพยาบาล มก.กพส. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอการบริการสำหรับนิสิตและบุคลากร 19 ก.ย. 65 - 14:08
4 อว 6501.01/1653 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 ก.ย. 65 - 15:07
5 อว 6502.01/ว 1931 16 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอส่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 16 ก.ย. 65 - 10:03
6 อว 6501.01/1650 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ก.ย. 65 - 10:54
7 อว 6502.0101(3)/ว 1205 14 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งหมายเลขโต๊ะจีนในโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 65 - 14:10
8 4685 13 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรับนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 65 - 10:18
9 อว 6501.0207/3377 12 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น 14 ก.ย. 65 - 15:54
10 ทปอ 65/ว 0563 12 ก.ย. 65 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กาารับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 14 ก.ย. 65 - 10:05
11 อว 6501.0201/9143 12 ก.ย. 65 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมแลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ย. 65 - 10:01
12 สบธ/ดบศ 017/2565 05 ก.ย. 65 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 13 ก.ย. 65 - 14:15
13 อว 6502.0103/ว 1003 09 ก.ย. 65 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 14 ก.ย. 65 - 12:06
14 อว 6501.0207/3360 08 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน 20 ก.ย. 65 - 16:08
15 อว 6501.0207/ว 3368 09 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2566 13 ก.ย. 65 - 11:26
16 อว 6501.22/ว 534 08 ก.ย. 65 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สำรวจความพร้อมในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566" 14 ก.ย. 65 - 11:49
17 อว 6502.0106(1)/ว 2005 01 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งการปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 08 ก.ย. 65 - 14:22
18 อว 6501.0203/3014 05 ก.ย. 65 กองกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานและนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 08 ก.ย. 65 - 11:37
19 อว 6502.0201/ว 3149 07 ก.ย. 65 คณะเกษตร กำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 08 ก.ย. 65 - 11:33
20 อว 6502.0106(2)/2031 02 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ (โครงการน้ำดื่มพระพิรุณ) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอให้ชำระเงินค่าน้ำดื่มพระพิรุณ 06 ก.ย. 65 - 14:00
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>