ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
101 4134 18 ส.ค. 65 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 24 ส.ค. 65 - 10:45
102 4115 09 ส.ค. 65 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 นาย กอบศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล,นายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 23 ส.ค. 65 - 14:19
103 อว 6501.0201/ว 8171 19 ส.ค. 65 กองกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานร่วมทำบุญถวายผ้พระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ส.ค. 65 - 11:54
104 สก.จก. 018/2565 17 ส.ค. 65 ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 19 ส.ค. 65 - 14:36
105 อว 6501.2306/ว 956 17 ส.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ทุกภาควิชา (7 ภาค)/หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ประจำปี 2565 19 ส.ค. 65 - 10:56
106 IEEE PES: PQ 2022 01 ส.ค. 65 สำนักงานประสานงาน IEEE-PES บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา " 16 ส.ค. 65 - 08:38
107 อว 6501.0501/ว 2729 10 ส.ค. 65 คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 15 ส.ค. 65 - 10:09
108 อว 6501.34/ว 0587 09 ส.ค. 65 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ส.ค. 65 - 10:32
109 อว 6504.0103/576 22 ก.ค. 65 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกรียรติ จังหวัดสกลนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10" 09 ส.ค. 65 - 13:56
110 อว 78.45/137 03 ส.ค. 65 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMA-MU 2022 09 ส.ค. 65 - 11:37
111 อว 6501.0202/ว 4421 05 ส.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 4 ตำแหน่ง 09 ส.ค. 65 - 10:17
112 อว 6501.0210/ว 1619 02 ส.ค. 65 สำนักงานบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ 08 ส.ค. 65 - 10:12
113 อว 6504.03/ว 0803 22 ก.ค. 65 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022 (ICSEC2022) 04 ส.ค. 65 - 11:37
114 3701 03 ส.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ของบริษัท เพ็นทินั่ม ดี จำกัด 04 ส.ค. 65 - 10:53
115 อว 6503.04/2336 26 ก.ค. 65 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 04 ส.ค. 65 - 10:50
116 สสศท. (01)65/ว 5 27 มิ.ย. 65 สมาคมสหกิจศึกษาไทย จังหวัดนนทบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน "(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) รุ่นที่ 10-15 04 ส.ค. 65 - 10:46
117 อว 6501.2308/ว 0201 03 ส.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 04 ส.ค. 65 - 10:29
118 อว 8393(14)/3003 27 ก.ค. 65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (ภาคทฤษฎี) 03 ส.ค. 65 - 13:29
119 อว 6501.2306/ว 925 01 ส.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/หนภ.วศ.เกษตร/หนภ.วศ.ชลประทาน/หนภ.วศ.โยธา/หนภ.วศ.คอมพิวเตอร์/หนภ.วศ.อุตสาหการ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 03 ส.ค. 65 - 10:40
120 อว 6502.0102(3)/ว 631 02 ส.ค. 65 กองบริหารการศึกษา งานบริหารหลักสูตรฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (ปฏิบัติการทางฟิสิกส์) 03 ส.ค. 65 - 10:26
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>