ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
21 อว 6501.0207/ว 0444 11 พ.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2566-2567 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 17 พ.ย. 65 - 09:10
22 อว 6501.0210/ว 2461 08 พ.ย. 65 งานบริหารและธุรการ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน 10 พ.ย. 65 - 10:53
23 อว 6501.0202/ว 6452 07 พ.ย. 65 กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเเละชื่องาน ภายในกองทรัยากรมนุษย์ 10 พ.ย. 65 - 10:46
24 ที่ พิศษ 04 พ.ย. 65 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศณีนครินทร์-2 ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล"Srinagarind Dam Charity Run for FunD 2022" 09 พ.ย. 65 - 15:53
25 อว 650100212/ 1095 07 พ.ย. 65 สำนักงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน 09 พ.ย. 65 - 15:05
26 อว 6501.0212/ 1080 04 พ.ย. 65 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร,ประธานหลักสูตรวิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์ กำแพงแสนน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรายงานผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเมินคุณภาพการศึกาาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 08 พ.ย. 65 - 10:49
27 อว 6501.0205/ว 0771 04 พ.ย. 65 กองสำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารยุทธศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การแบ่งหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย 08 พ.ย. 65 - 10:39
28 อว 6502.01/ว 2377 07 พ.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ และนิสิต จำนวน 14 คน ขอเชิญรับรางวัลบุคลากรดีเด่น และ นิสิตดีเด่น ประจำปี 2565 08 พ.ย. 65 - 09:24
29 อว 6501.0210/ว 2361 28 ต.ค. 65 สำนักงานบริการวิชาการ งานธุรการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ 02 พ.ย. 65 - 10:46
30 อว 6501.0207/0318 31 ต.ค. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Nationl Quemoy University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 07 พ.ย. 65 - 12:17
31 อว 6502.0106(2)/ว 2588 31 ต.ค. 65 กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญออกบูธแสดงสินค้าหรือผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ในงานพิธีเปิด The Premium @ KU KPS (KASETATION) 02 พ.ย. 65 - 10:16
32 อว 6501.0204/ว 3944 27 ต.ค. 65 กองคลัง งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งการเข้าตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566 01 พ.ย. 65 - 10:41
33 อว 6501.0202/ว 6221 27 ต.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล" 31 ต.ค. 65 - 10:20
34 อว 0653.08(ศย)/0725 27 ก.ย. 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญคณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) รุ่นที่ 3 01 พ.ย. 65 - 14:54
35 5585 26 ต.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ของบริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จำกัด 28 ต.ค. 65 - 10:40
36 อว 6501.2301/5322 21 ต.ค. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติหลักการและแนวปฏิบัติในการยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนตามการปรับปรุงรายวิชาของต้นสังกัด 27 ต.ค. 65 - 14:04
37 อว 6501.0202/ว 6131 21 ต.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการประกันสังคมกลุ่ม บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 01 พ.ย. 65 - 13:06
38 อว 6502.01/ว 2250 25 ต.ค. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำงานแบบ Hybrid หลังโควิด-19" 25 ต.ค. 65 - 14:12
39 อว 0657.5000 (คอท)/ว 457 29 ก.ย. 65 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (EENET 2023) 25 ต.ค. 65 - 13:02
40 ที่ 2544/2565 (อว 6501.0202/ว 6127) 21 ต.ค. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2544/2565 25 ต.ค. 65 - 10:10
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>